Ten, kto zabił człowieka, który nie popełnił zabójstwa , czyni tak, jakby zabił wszystkich ludzi.
A ten, kto ratuje człowieka, czyni tak, jakby ratował całą ludzkość….

 Sura Al-Maida
A jeśli oni skłonią się do pokoju, to i ty się ku niemu skłoń i zaufaj Bogu! Zaprawdę, On jest Słyszący, Wszechwiedzący!
 Sura Al-Anfal
Zaprawdę, ci, którzy uwierzyli, ci, którzy wyznają judaizm, chrześcijanie i sabejczycy, i ci, którzy wierzą w Boga i w Dzień Ostatni i którzy czynią dobro,
wszyscy otrzymają nagrodę u swego Pana; i nie muszą odczuwać żadnego lęku, i nie będą zasmuceni!
Sura Al-Maida

 

 

Cytaty z Koranu
Cytaty zaczerpnięte z Koranu  – Świętej Księgi Islamu 

 


 „Allah! Nie ma boga, jak tylko On – Żyjący, Istniejący! Nie chwyta Go ni drzemka, ni sen. Do Niego należy to, co jest w niebiosach, i to, co jest na ziemi! A któż będzie się wstawiał u Niego inaczej jak za Jego zezwoleniem. On wie, co było przed nimi, i On wie, co będzie po nich. Oni nie obejmują niczego z Jego wiedzy, oprócz tego, co On zechce. Jego tron jest tak rozległy jak niebiosa i ziemia; Jego nie męczy utrzymywanie ich. On jest Wyniosły”…
Źródło: Cytaty Koran


„”Czyż będziecie popełniać szpetotę, skoro jasno widzicie? Cóż będziecie zwracać się do mężczyzn pod wpływem namiętności, zamiast do kobiet? Tak; owszem! Wy jesteście ludem nieświadomym!”… „
Źródło: Cytaty Koran


„”Czyż nie widzicie, jak niebo i ziemia łączą się, aby głosić chwałę Przedwiecznego. Ptaki po lasach chwalą Go na swój sposób. Wszystkie istoty stworzone, znają hołd jaki Mu są winne, a Jemu wiadome jest co one czynią”… „
Źródło: Cytaty Koran


„”I mów: Prawda pochodzi od waszego Pana. Przeto kto chce, niech wierzy, a kto nie chce, niech nie wierzy!”… „
Źródło: Cytaty Koran


„”Iluż Proroków ogłaszało ludom prawa Boga? Żaden z nich nie ustrzegł się ich szyderczych naigrywań”… „
Źródło: Cytaty Koran


„”Jeśli przyjdzie do ciebie nieznajomy i poprosi, abyś go przyjął pod swój dach, ugość go, a znajdziesz łaskę w oczach Allaha”… „
Źródło: Cytaty Koran


„”Jeśli wśród was jest dwudziestu cierpliwych, to zwyciężą dwustu; a jeśli jest stu wśród was, to oni zwyciężą tysiąc niewiernych, ponieważ oni są ludźmi, którzy nie rozumieją”… „
Źródło: Cytaty Koran


„”Kto zabija człowieka, który nie był mordercą i szerzył zgorszenia na Ziemi, czyni tak jakby zabił wszystkich ludzi. A kto ratuje jedno życie, ten jakby ratował cały świat”… „
Źródło: Cytaty Koran


„”Mężczyźni stoją nad kobietami ze względu na to, że Bóg dał wyższość jednym nad drugimi”… „
Źródło: Cytaty Koran


„”Nie dostąpicie pobożności, dopóki nie będziecie czynili ofiary z rzeczy ulubionych”… „
Źródło: Cytaty Koran


„”Nie jest odpowiednie dla Proroka, aby brał jeńców, dopóki nie dokona on całkowitego podboju ziemi”… „
Źródło: Cytaty Koran


„”Niech bogaty stosuje swe wydatki, do dostatków, a ubogi do możności; albowiem po ubóstwie nastąpią dostatki”… „
Źródło: Cytaty Koran


„”To jest podobieństwo Ogrodu, który został obiecany bogobojnym: będą w nim strumyki wody nie ulegającej zepsuciu i strumyki mleka, którego smak się nie zmienia, i strumyki wina – rozkosz dla popijających”… „
Źródło: Cytaty Koran


„:Zaleć niewiastom, aby spuszczały oczy, aby strzegły swej czystości, i tylko to ze swego ciała okazywały, co powinno być odkryte”… „
Źródło: Cytaty Koran


„”Zaprawdę, ci, którzy uwierzyli, ci, którzy wyznają judaizm, chrześcijanie i sabejczycy, i ci, którzy wierzą w Boga i w Dzień Ostatni i którzy czynią dobro, wszyscy otrzymają nagrodę u swego Pana; i nie odczują żadnego lęku, i nie będą zasmuceni!”… „
Źródło: Cytaty Koran


„”Zaprawdę, gorsi od zwierząt u Boga są ci, którzy odrzucili wiarę i nie wierzą”… „
Źródło: Cytaty Koran


„”Zaprawdę, wysiłki wasze są różnorodne! Ale ten, kto daje i jest bogobojny i uznaje za prawdę nagrodę najpiękniejszą – temu My ułatwimy dostęp do szczęścia”… „
Źródło: Cytaty Koran


„”Zwalczajcie na drodze Boga tych, którzy was zwalczają, lecz nie bądźcie najeźdźcami. Zaprawdę; Bóg nie miłuje najeźdźców!”… „
Źródło: Cytaty Koran


„”Będą ciebie pytać o okres miesięczny. Powiedz: „To jest cierpienie. Trzymajcie się więc z dala od kobiet podczas okresu miesięcznego i nie zbliżajcie się do nich, dopóki one się nie oczyszczą”… „
Źródło: Cytaty Koran


„”Wasze kobiety są dla was polem uprawnym. Przychodźcie więc na wasze pole, jak chcecie, i czyńcie pierwej coś dobrego dla samych siebie”… „
Źródło: Cytaty Koran


„”To kobiety rozwiedzione mają oczekiwać trzy okresy(..). A ich mężowie, jeśli zapragną pogodzenia, mają pełne prawo powrócić do nich w tym czasie. (..) Mężczyźni mają nad nimi wyższość. Bóg jest potężny, mądry!”… „
Źródło: Cytaty Koran


„”Mężczyźni stoją nad kobietami ze względu na to, że Bóg dał wyższość jednym nad drugimi, i ze względu na to, że oni rozdają ze swojego majątku. (..). I napominajcie te, których nieposłuszeństwa się boicie, pozostawiajcie je w łożach i bijcie je! A jeśli są wam posłuszne, to starajcie się nie stosować do nich przymusu”… „
Źródło: Cytaty Koran


„”Powiedz wierzącym kobietom, żeby spuszczały skromnie swoje spojrzenia i strzegły swojej czystości; i żeby pokazywały jedynie te ozdoby, które są widoczne na zewnątrz; i żeby narzucały zasłony na piersi, i pokazywały swoje ozdoby jedynie swoim mężom lub ojcom, albo ojcom swoich mężów, albo swoim synom lub synom swoich mężów, albo swoim braciom (..) spośród mężczyzn, którzy nie są owładnięci pożądaniem cielesnym; albo też chłopcom, którzy nie poznali nagości kobiet. I niech one nie stąpają tak, aby było wiadomo, jakie ukrywają ozdoby”… „
Źródło: Cytaty Koran


„”(..) I nie przymuszajcie waszych niewolnic do prostytucji jeśli one chcą żyć w czystości (..) A jeśli kto je zmusi to przecież Bóg, ze względu na ich zmuszenie”… „
Źródło: Cytaty Koran


„”A kobiety starsze, które się już nie spodziewają małżeństwa, nie będą miały grzechu, jeśli zdejmą swoje szaty, jednakże w taki sposób, aby nie ukazywać swoich ozdób. Lecz lepiej dla nich, żeby się od tego powściągały”… „
Źródło: Cytaty Koran


„”Następnie wysłaliśmy Naszych posłańców, jednego po drugim. Za każdym razem, kiedy przychodził do jakiegoś narodu jego posłaniec, oni go uważali za kłamcę. I tak posyłaliśmy jednych za drugimi, i sprawiliśmy, iż przeszli do legend. Precz z ludem niewiernych!”… „
Źródło: Cytaty Koran


„”Zapłatą dla tych, którzy zwalczają Boga i Jego Posłańca i starają się szerzyć zepsucie na ziemi, będzie tylko to, iż będą oni zabici lub ukrzyżowani albo też obetnie im się rękę i nogę naprzemianległe, albo też zostaną wypędzeni z kraju. Oni doznają hańby na tym świecie i kary bolesnej w życiu ostatecznym”… „
Źródło: Cytaty Koran


„”A tym, którzy przyjęli judaizm, zakazaliśmy wszelkiego zwierzęcia posiadającego pazury, I z krów i owiec zakazaliśmy im tłuszcz, z wyjątkiem tego, co noszą ich grzbiety, ich wnętrzności oraz tego, co się zmieszało z ich kośćmi. Tak zapłaciliśmy im za ich z buntowanie się. Zaprawdę, My jesteśmy prawdomówni!”… „
Źródło: Cytaty Koran


„”Zwalczajcie tych, którzy nie wierzą w Boga i w Dzień Ostatni, który nie zakazują tego, co zakazał Bóg i Jego Posłaniec, i nie poddają się religii prawdy spośród tych, którym została dana Księga dopóki oni nie zapłacą daniny własną ręką i nie zostaną upokorzeni”… „
Źródło: Cytaty Koran


„”Żydzi powiedzieli: „Uzajr jest synem Boga.” A chrześcijanie powiedzieli: „Mesjasz jest synem Boga.” Takie są słowa wypowiedziane ich ustami. Oni naśladują słowa tych, którzy przedtem nie wierzyli. Niech zwalczy ich Bóg! Jakże oni są przewrotni!”… „
Źródło: Cytaty Koran


„”Oni wzięli swoich uczonych w piśmie i swoich mnichów za panów, poza Bogiem, i Mesjasza, syna Marii. A rozkazano im przecież czcić tylko Boga Jedynego. Nie ma boga, jak tylko On! Jakże On bardziej godny jest chwały aniżeli to, co oni Jemu dodają jako współtowarzyszy!”… „
Źródło: Cytaty Koran


„”Wyruszajcie lekko i ciężkozbrojni! Walczcie waszymi majątkami i waszymi duszami na drodze Boga!”… „
Źródło: Cytaty Koran


„Jeśli cię spotyka jakieś dobro, ich to zasmuca; a jeśli cię dosięga jakieś nieszczęście, to oni mówią: „Zatroszczyliśmy się o naszą sprawę wcześniej!” i odwracają się uradowani… „
Źródło: Cytaty Koran


„”(..) Ja wrzucę strach w serca niewiernych. Bijcie ich więc po karkach! Bijcie ich po wszystkich palcach!”… „
Źródło: Cytaty Koran


„To nie wy ich zabijaliście, lecz Bóg ich zabijał. To nie ty rzuciłeś, kiedy rzuciłeś, lecz to Bóg rzucił; aby doświadczyć wiernych doświadczeniem pięknym, pochodzącym od Niego… „
Źródło: Cytaty Koran


„”Zwalczajcie ich, aż nie będzie już buntu i religia w całości będzie należeć do Boga.” A jeśli oni się powstrzymają. to, zaprawdę, Bóg widzi jasno, co czynicie!”… „
Źródło: Cytaty Koran


„”Zaprawdę, gorsi od zwierząt u Boga są ci, którzy odrzucili wiarę i nie wierzą”… „
Źródło: Cytaty Koran


„”Ci, którzy wierzą, walczą na drodze Boga, a ci, którzy nie wierzą, walczą na drodze Saguta. Walczcie więc z poplecznikami szatana! Zaprawdę, podstęp szatana jest słaby!”… „
Źródło: Cytaty Koran


„”Ileż miast zniszczyliśmy, których mieszkańcy pysznili się swoim życiem! I oto ich domostwa, po ich odejściu, pozostały nie zamieszkane oprócz nielicznych. I My, tylko My jesteśmy dziedzicem!”… „
Źródło: Cytaty Koran


„”Przeklęci! Gdziekolwiek się znajdą, zostaną schwytani i zabici bez Litości”… „
Źródło: Cytaty Koran


„O proroku! Pobudzaj wiernych do walki! Jeśli wśród was jest dwudziestu cierpliwych, to zwyciężą dwustu; a jeśli jest stu wśród was, to oni zwyciężą tysiąc niewiernych, ponieważ oni są ludźmi, którzy nie rozumieją… „
Źródło: Cytaty Koran


„Nie znajdziesz ludzi, którzy wierzą w Boga i w Dzień Ostatni, żeby odnosili się przyjaźnie do tych, którzy się sprzeciwiają Bogu i Jego Posłańcowi; nawet gdyby to byli ich ojcowie albo ich synowie, albo ich bracia, albo ich ród… „
Źródło: Cytaty Koran


„Zaprawdę, Bóg kupił u wiernych ich dusze i ich majątki, w zamian za co otrzymają Ogród. Oni walczą na drodze Boga i zabijają, i są zabijani, zgodnie z Jego prawdziwą obietnicą w Torze, Ewangelii i w Koranie… „
Źródło: Cytaty Koran


„O wy, którzy wierzycie! Zwalczajcie tych spośród niewiernych, którzy są blisko was. Niech się spotkają z waszą surowością… „
Źródło: Cytaty Koran


„Niechże walczą na drodze Boga ci, którzy za życie tego świata kupują życie ostateczne! A kto walczy na drodze Boga i zostanie zabity albo zwycięży, otrzyma od Nas nagrodę ogromną… „
Źródło: Cytaty Koran


„”I nie pozbawiajcie nikogo życia, które Bóg uczynił świętym, chyba że zgodnie z prawem! A jeśli kto został zabity niesprawiedliwie, to My dajemy jego bliskiemu władzę. Lecz niech on nie przesadza w zabijaniu; on z pewnością otrzyma pomoc!”… „
Źródło: Cytaty Koran


„”Oni by chcieli, abyście byli niewiernymi, tak jak oni są niewiernymi, abyście więc byli równi. (..) A jeśli się odwrócą, to chwytajcie i zabijajcie ich, gdziekolwiek ich znajdziecie!”… „
Źródło: Cytaty Koran


„Powiedzieliśmy: „Idźcie obydwaj do ludu, który za kłamstwo uznał Nasze znaki!” i zniszczyliśmy ten lud całkowicie… „
Źródło: Cytaty Koran


„A lud Noego, który za kłamców uznał posłańców potopiliśmy i uczyniliśmy go znakiem dla ludzi; i przygotowaliśmy dla niesprawiedliwych karę bolesną… „
Źródło: Cytaty Koran


„”A jeśli chodzi o ludy Ad i Samud i mieszkańców ArRass, i liczne pokolenia między nimi to im wszystkim podawaliśmy przykłady i wszystkich zniszczyliśmy całkowicie!”… „
Źródło: Cytaty Koran


„”Wy znajdziecie innych, którzy będą chcieli żyć z wami w pokoju, i żyć w pokoju ze swoim ludem. (..) A jeśli oni nie odejdą od was i nie zaproponują wam pokoju (..) to chwytajcie ich i zabijajcie ich, gdziekolwiek ich napotkacie. My wam dajemy nad nimi władzę jawną!”… „
Źródło: Cytaty Koran


„Od tych, którzy mówią: „Jesteśmy chrześcijanami!”, wzięliśmy przymierze. Lecz oni zapomnieli część tego, co im zostało przypomniane; My wznieciliśmy wrogość i nienawiść wśród nich aż do Dnia Zmartwychwstania. I niebawem obwieści im Bóg to, co oni czynili… „
Źródło: Cytaty Koran


„Powiedzieli żydzi i chrześcijanie: „My jesteśmy synami Boga i Jego umiłowanymi.” Powiedz: „Dlaczegoż więc On karze was za wasze grzechy? Przeciwnie, wy jesteście tylko ludźmi spośród tych, których On stworzył. On przebacza temu, komu chce, i On karze tego, kogo chce. Do Boga należy królestwo niebios i ziemi i to, co jest między nimi. I do Niego zmierza wędrowanie”… „
Źródło: Cytaty Koran


„”A kiedy miną święte miesiące, wtedy zabijajcie bałwochwalców, tam gdzie ich znajdziecie; chwytajcie ich, oblegajcie i przygotowujcie dla nich wszelkie zasadzki! Ale jeśli oni się nawrócą i będą odprawiać modlitwę, i dawać jałmużnę, to dajcie im wolną drogę. Zaprawdę, Bóg jest przebaczający, litościwy!”… „
Źródło: Cytaty Koran


„”A jeśli oni naruszają swoje przysięgi po zawarciu przymierza i jeśli atakują waszą religię, to zwalczajcie wtedy imamów niewierności! Zaprawdę, nie ma dla nich przysiąg!”… „
Źródło: Cytaty Koran


„Żydzi mówią: „Chrześcijanie nie stoją na niczym!”; a chrześcijanie mówią: „Żydzi nie stoją na niczym!” (..) Bóg rozsądzi między nimi w Dniu Zmartwychwstania to, w czym oni się różnili… „
Źródło: Cytaty Koran


„I nie będą nigdy z ciebie zadowoleni ani wyznawcy judaizmu, ani chrześcijanie, dopóki nie pójdziesz za ich religią. (..) jeśli ty pójdziesz za ich namiętnościami po tym, jak przyszła do ciebie wiedza nie będziesz miał przed Bogiem ani opiekuna, ani pomocnika… „
Źródło: Cytaty Koran


„”Ty widzisz wielu spośród nich, jak biorą sobie za przyjaciół tych, którzy są niewierni. Jakże złe jest to, co przygotowały dla nich ich dusze! Rozgniewał się na nich Bóg i będą przebywać w cierpieniu na wieki!”… „
Źródło: Cytaty Koran


„Ty z pewnością się przekonasz, że ludzie najbardziej zawzięci w swojej wrogości wobec tych, którzy uwierzyli to żydzi i bałwochwalcy. I z pewnością się przekonasz, że najbliżsi, przez swoją przyjaźń, tym, którzy uwierzyli, są ci, którzy mówią: „My jesteśmy chrześcijanami!” Tak jest, albowiem są wśród nich księża i mnisi i oni nie wbijają się w pychę… „
Źródło: Cytaty Koran


„Żydzi to jest naród, który już przeminął.(..)… „
Źródło: Cytaty Koran


„Oni mówią: „Bądźcie wyznawcami judaizmu lub chrześcijanami, a znajdziecie się na drodze prostej.” Powiedz: „Wcale nie! Idźcie za religią Abrahama prawdziwie wierzącego hanifa. On przecież nie był z liczby bałwochwalców!”… „
Źródło: Cytaty Koran


„”I zabijajcie ich, gdziekolwiek ich spotkacie, i wypędzajcie ich, skąd oni was wypędzili Prześladowanie jest gorsze niż zabicie. I nie zwalczajcie ich przy świętym Meczecie, dopóki oni nie będą was tam zwalczać. Gdziekolwiek oni będą walczyć przeciw wam, zabijajcie ich! Taka jest odpłata niewiernym!”… „
Źródło: Cytaty Koran


„”I zwalczajcie ich, aż ustanie prześladowanie i religia będzie należeć do Boga. A jeśli oni się powstrzymają, to wyrzeknijcie się wrogości, oprócz wrogości przeciw niesprawiedliwym!”… „
Źródło: Cytaty Koran


„Niech wierzący nie biorą sobie za przyjaciół niewiernych, z pominięciem wiernych! A kto tak uczyni, ten nie ma nic wspólnego z Bogiem, chyba że obawiacie się z ich strony jakiegoś niebezpieczeństwa. Bóg ostrzega was przed samym Sobą i do Boga zmierza wędrowanie… „
Źródło: Cytaty Koran


„I aby oczyścił tych, którzy wierzą, i unicestwił niewiernych… „
Źródło: Cytaty Koran


„”Czyż oni nie widzieli, ile pokoleń wytraciliśmy przed nimi? i że oni już do nich nie powrócą?”… „
Źródło: Cytaty Koran


„Jeśli zechcemy, potopimy ich i oni nie znajdą pomocnika; i będą uratowani… „
Źródło: Cytaty Koran


„I uczynił dla was Bóg prawdziwą Swoją obietnicę, kiedy zniszczyliście ich za Jego zezwoleniem… „
Źródło: Cytaty Koran


„I wywróciliśmy miasto od dołu do góry, i spuściliśmy na nich deszcz kamieni z palonej gliny… „
Źródło: Cytaty Koran


„Ci, którzy nie wierzą w życie ostateczne, są przykładem zła… „
Źródło: Cytaty Koran


„”Jedynie kłamstwo wymyślają ci, którzy nie wierzą w znaki Boga; tacy są kłamcami!”… „
Źródło: Cytaty Koran


„”O wy, którzy wierzycie! Nie bierzcie sobie za przyjaciół żydów i chrześcijan; oni są przyjaciółmi jedni dla drugich. A kto z was bierze ich sobie za przyjaciół, to sam jest spośród nich. Zaprawdę, Bóg nie prowadzi drogą prostą ludu niesprawiedliwych!”… „
Źródło: Cytaty Koran


„Żydzi powiedzieli: „Ręka Boga jest skrępowana!” To ich ręce są skrępowane, oni zaś zostali przeklęci za to, co mówili. Ręce Boga, przeciwnie, są szeroko otwarte: (..) My rzuciliśmy między nich wrogość i zawiść aż do Dnia Zmartwychwstania. Ilekroć rozpalają ogień wojny, Bóg go wygasza. Oni usiłują szerzyć na ziemi zgorszenie, lecz Bóg nie miłuje tych, którzy szerzą zgorszenie… „
Źródło: Cytaty Koran


„”Gdyby zachowywali Torę i Ewangelię, i to, co im zostało zesłane od ich Pana, to z pewnością żywiliby się i z tego, co jest ponad nimi, i z tego, co jest pod ich stopami. Wśród nich są ludzie, którzy zachowują umiarkowanie, lecz wielu z nich jakże źle czyni!”… „
Źródło: Cytaty Koran


„Niektórzy spośród Żydów zmieniają słowom ich miejsca (…) Wykręcają sobie języki i zadają cios religii. (..) przeklął ich Bóg za ich niewiarę; i oni nie wierzą, z wyjątkiem niewielu… „
Źródło: Cytaty Koran


„Czyż oni nie widzieli, ile pokoleń wytraciliśmy przed nimi? Umocniliśmy ich na ziemi, jak was umocniliśmy; (..) Potem wytraciliśmy ich za ich grzechy i stworzyliśmy, po nich, inne pokolenia… „
Źródło: Cytaty Koran


„”Następnie wysłaliśmy Naszych posłańców, jednego po drugim. Za każdym razem, kiedy przychodził do jakiegoś narodu jego posłaniec, oni go uważali za kłamcę. I tak posyłaliśmy jednych za drugimi, i sprawiliśmy, iż przeszli do legend. Precz z ludem niewiernych!”… „
Źródło: Cytaty Koran


„Religią prawdziwą w oczach Boga jest islam! Ci, którym została dana Księga, przez zawiść poróżnili się… „
Źródło: Cytaty Koran


„Wy jesteście najlepszym narodem, jaki został utworzony dla ludzi… „
Źródło: Koran 3:110


„Zaprawdę, dla bogobojnych miejsce szczęśliwości: Sady i winnice, I dziewczęta o zaokrąglonych piersiach jednakowej młodości… „
Źródło: Cytaty Koran


„57:20 Wiedzcie, że życie tego świata jest tylko grą, rozrywką i próżną ozdobą; jest tylko rywalizacją o sławę; jest rywalizacją w wielkości majątku i liczbie dzieci… „
Źródło: Cytaty Koran


„”Złodziejowi i złodziejce obcinajcie ręce w zapłatę za to, co oni popełnili. To jest przykładna kara od Boga. Bóg jest potężny, mądry!”… „
Źródło: Cytaty Koran


„O wy, którzy wierzycie! Wino, majsir, bałwany i strzały wróżbiarskie to obrzydliwość wynikająca z dzieła szatana… „
Źródło: Cytaty Koran


„O wy, którzy wierzycie! Nie pytajcie o rzeczy, które by was zmartwiły, jeśliby wam zostały ujawnione… „
Źródło: Cytaty Koran


„Ludzie przed wami pytali o te rzeczy, ale potem przez nie stali się niewiernymi… „
Źródło: Cytaty Koran


„”Nie jedzcie tego, nad czym nie wymieniono imienia Boga!” … „
Źródło: Cytaty Koran


„Cudzołożnicy i cudzołożnikowi wymierzcie po sto batów, każdemu z nich obojga! W imię religii Boga, jeśli wierzycie w Boga i w Dzień Ostatni… „
Źródło: Cytaty Koran


„Cudzołożnik pojmie za żonę tylko cudzołożnicę lub bałwochwalczynię; a cudzołożnicę może pojąć za żonę tylko cudzołożnik lub bałwochwalca… „
Źródło: Cytaty Koran


„”Złe kobiety dla złych mężczyzn; źli mężczyźni dla złych kobiet! Dobre kobiety dla dobrych mężczyzn; dobrzy mężczyźni dla dobrych kobiet!”… „
Źródło: Cytaty Koran


„Oto przychodzicie przez namiętność do mężczyzn zamiast do kobiet. Tak, jesteście ludem występnym! (..): „Wyprowadźcie ich z waszego miasta! To są ludzie, którzy się uważają za czystych!”… „
Źródło: Cytaty Koran


„”Ten Koran nie mógł być wymyślony poza Bogiem! On jest potwierdzeniem prawdziwości tego, co było przed nim, i wyjaśnieniem Księgi co do której nie ma żadnej wątpliwości pochodzącej od Pana światów”… „
Źródło: Cytaty Koran


„Oni, być może, powiedzą: „Wymyślił go!” Powiedz: „Przynieście więc surę podobną do niego i wzywajcie, kogo możecie, poza Bogiem, jeśli jesteście prawdomówni!”… „
Źródło: Cytaty Koran


„”Tak! Za kłamstwo uznali to, czego nie objęli swoją wiedzą i czego wyjaśnienie jeszcze do nich nie doszło. Podobnie kłam zadawali ci, którzy byli przed nimi. Popatrzże, jaki był ostateczny koniec ludzi niesprawiedliwych!”… „
Źródło: Cytaty Koran


„Wśród nich są tacy, którzy w niego wierzą, i są tacy, którzy w niego nie wierzą. A Pan twój zna najlepiej tych, którzy szerzą zepsucie… „
Źródło: Cytaty Koran


„”A kobiety starsze, które się już nie spodziewają małżeństwa, nie będą miały grzechu, jeśli zdejmą swoje szaty, jednakże w taki sposób, aby nie ukazywać swoich ozdób. Lecz lepiej dla nich, żeby się od tego powściągały”… „
Źródło: Cytaty Koran
Autor: 24:60


„”Powiedz wierzącym kobietom, żeby spuszczały skromnie swoje spojrzenia i strzegły swojej czystości; i żeby pokazywały jedynie te ozdoby, które są widoczne na zewnątrz; i żeby narzucały zasłony na piersi, i pokazywały swoje ozdoby jedynie swoim mężom i ojcom, albo ojcom swoich mężów, albo swoim synom lub synom swoich mężów, albo swoim braciom, albo synom braci, lub synom swoich sióstr; albo ich żonom, lub tym, którymi zawładnęły ich prawice; albo swoim służąym spośród mężczyzn, którzy nie są owładnięci pożądaniem cielesnym; albo też chłopcom, którzy nie poznali nagości kobiet”… „
Źródło: Cytaty Koran
Autor: 24:31


„”O żony Proroka! Wy nie jesteście takie jak inne kobiety. Jeśli jesteście bogobojne, nie bądźcie pokorne w słowach, aby nie pożądał was ten, w którego sercu mieszka choroba; mówcie słowa odpowiednie!”… „
Źródło: Cytaty Koran
Autor: 33:32


„”A ci z was, którzy umierają i zostawiają swoje żony, powinni pozostawić im zapis: utrzymanie na rok bez zmuszania ich do odejścia”… „
Źródło: Cytaty Koran
Autor: 2:240


„”Rozwiedzionym kobietom należy się zaopatrzenie zgodnie z przyjętym zwyczajem; to jest obowiązek dla bogobojnych”… „
Źródło: Cytaty Koran
Autor: 2:241


„”I nie żeńcie się z kobietami, które czczą bożków, dopóki one nie uwierzą. Z pewnością wierząca niewolnica jest lepsza od kobiety czczącej bożków, choćbyście ją podziwiali”… „
Źródło: Cytaty Koran
Autor: 2:221


„”Tego, kto spełni dobre dzieło czy to mężczyzna, czy kobieta i jest wierzącym, My ożywimy życiem wspaniałym, i takim wypłacimy ich wynagrodzenie”… „
Źródło: Cytaty Koran
Autor: 16:97


„”A tym, którzy oskarżają kobiety godne, a nie mogą przyprowadzić czterech świadków, wymierzcie osiemdziesiąt batów”… „
Źródło: Cytaty Koran
Autor: 24:4


„”Zaprawdę muzułmanie i muzułmanki, wierzący i wierzące, prawdomówni i prawdomówne, cierpliwi i cierpliwe, pokorni i pokorne, dający jałmużnę i dające jałmużnę, poszczący i poszczące, zachowujący czystość i zachowujące, wspominający Boga często i wspominające przygotował dla was Bóg przebaczenie i nagrodę ogromną”… „
Źródło: Cytaty Koran
Autor: 33:35


„”Dajcie im mieszkanie, tam gdzie wy mieszkacie, stosowne do waszych środków! Nie wyrządzajcie im przykrości i nie stawiajcie ich w trudnej sytuacji! A jeśli są brzemienne, to łóżcie na ich utrzymanie, aż złożą swoje brzemię! A jeśli one karmią wasze dziecko, dawajcie im za to wynagrodzenie i porozumiewajcie się ze sobą godnie”… „
Źródło: Cytaty Koran
Autor: sura werset 6


„”
Źródło: 2:190193


„”Rozdawajcie na drodze Boga! Nie rzucajcie się własnymi rękami ku zatraceniu! Czyńcie dobro, bo, zaprawdę, Bóg miłuje czyniących dobro”… „
Źródło: Cytaty Koran
Autor: 2:195


„”Przepisana jest wam walka, chociaż jest wam nienawistna”… „
Źródło: Cytaty Koran
Autor: 2:216


„”Ci, którzy rozdają swoje majątki na drodze Boga są podobni do ziarna, które wydało siedem kłosów, a w każdym kłosie sto ziaren”… „
Źródło: Cytaty Koran
Autor: 2:261


„”Ci, którzy rozdają swoje majątki na drodze Boga, nie czyniąc z tego powodu żadnego wyrzutu czy szkody otrzymają nagrodę u swego Pana, nie doznają żadnego lęku ani nie będą się smucić”… „
Źródło: Cytaty Koran
Autor: 2:262


„”Z pewnością, jeśli zostaniecie zabici na drodze Boga albo jeśli umrzecie (..) to przecież przebaczenie od Boga i miłosierdzie lepsze jest od tego, co oni gromadzą! I na pewno, jeśli pomrzecie albo jeśli zostaniecie zabici, to ku Bogu zostaniecie zabrani!”… „
Źródło: Cytaty Koran
Autor: 3:157158


„”O wy, którzy wierzycie! Bądźcie cierpliwi i współzawodniczcie w cierpliwości! Bądźcie wytrwali i bójcie się Boga! Być może, będziecie szczęśliwi!”… „
Źródło: Cytaty Koran
Autor: 3:200


„”Niechże walczą na drodze Boga ci, którzy za życie tego świata kupuą życie ostateczne! A kto walczy na drodze Boga i zostanie zabity albo zwycięży, otrzyma od Nas nagrodę ogromną”… „
Źródło: Cytaty Koran
Autor: 4:74


„”Ci, którzy wierzą, walczą na drodze Boga, a ci, którzy nie wierzą, walczą na drodze Saguta”… „
Źródło: Cytaty Koran
Autor: 4:76


„”Ci spośród wiernych, którzy siedzą spokojnie oprócz tych, którzy doznali szkody i ci, którzy z zapałem walczą na drodze Boga swoimi dobrami i swoim życiem nie są wcale równi. Wywyższył Bóg gorliwie walczących swoimi dobrami i swoim życiem nad tych, którzy siedzą spokojnie, o jeden stopień. Wszystkim Bóg obiecał rzeczy piękne”… „
Źródło: Cytaty Koran
Autor: 4:95


„”A kto wędruje na drodze Boga, ten znajdzie na ziemi liczne miejsca schronienia, rozległe”… „
Źródło: Cytaty Koran
Autor: 4:100


„”A jeśli oni skłonią się do pokoju, to i ty się ku niemu skłoń i zaufaj Bogu”… „
Źródło: Cytaty Koran
Autor: 8:61


„”A ci, którzy uwierzyli, i ci, którzy wywędrowali razem, i ci, którzy walczyli na drodze Boga, i ci, którzy użyczali schronienia, i ci, którzy użyczyli schronienia, i ci, którzy udzielili pomocy tacy są naprawdę wierzący!”… „
Źródło: Cytaty Koran
Autor: 8:74


„”Ci, którzy uwierzyli, ci, którzy wywędrowali wspólnie, ci, którzy walczyli na drodze Boga swoim majątkiem i swoimi duszami, będą mieli najwyższy stopień u Boga oni są tymi, którzy osiągnęli sukces!”… „
Źródło: Cytaty Koran
Autor: 9:20


„”Wyruszajcie lekko i ciężkozbrojni! Walczcie waszymi majątkami i waszymi duszami na drodze Boga!”… „
Źródło: Cytaty Koran
Autor: 9:41


„”Zaprawdę, Bóg kupił u wiernych ich dusze i ich majątki, w zamian za co otrzymają Ogród. Oni walczą na drodze Boga i zabijają, i są zabijani, zgodnie z Jego prawdziwą obietnicą w Torze, Ewangelii i w Koranie”… „
Źródło: Cytaty Koran
Autor: 9:111


„”Wzywaj ku drodze twego Pana z mądrością i pięknym napomnieniem! Rozmawiaj z nimi w najlepszy sposób! Zaprawdę, twój Pan zna najlepiej tych, którzy zeszli z Jego drogi; i On zna najlepiej tych, którzy idą drogą prostą”… „
Źródło: Cytaty Koran
Autor: 16:125


„”
Źródło: 22:3940


„”O wy, którzy wierzycie! Nie zbliżajcie się do modlitwy, kiedy jesteście pijani, dopóki nie będziecie wiedzieć, co mówicie”… „
Źródło: Cytaty Koran
Autor: 4:43


„”O wy, którzy wierzycie! Wino, majsir, bałwany i strzały wróżbiarskie to obrzydliwość wynikająca z dzieła szatana” … „
Źródło: Cytaty Koran
Autor: 5:90


„”A z owoców palm i winnej latorośli czerpiecie dla siebie napój oszałamiający i wyśmienite pożywienie. Zaprawdę, w tym jest znak dla ludzi, którzy są rozumni”… „
Źródło: Cytaty Koran
Autor: 16:67


„”On zakazał wam tylko: padliny, krwi i mięsa wieprzowego, i tego, co zostało złożone na ofiarę czemuś innemu niż Bogu”… „
Źródło: Cytaty Koran
Autor: 2:173


„”Zakazane wam jest: padlina, krew i mięso świni; to, co zostało poświęcone na ofiarę w imię czegoś innego niż Boga; zwierzę zaduszone, zabite od uderzenia, zabite na skutek upadku, zabite na skutek pobłądzenia i to, co pożerał dziki zwierz chyba że zdołaliście je zabić według rytuału i to, co zostało ofiarowane na kamieniach”… „
Źródło: Cytaty Koran
Autor: 5:3


„”Ci, którzy przysięgają odejść od swoich kobiet, powinni czekać cztery miesiące. Jeśli oni powrócą… zaprawdę, Bóg jest przebaczający, litościwy!”… „
Źródło: Cytaty Koran
Autor: 2:227


„”A jeśli zdecydują się na rozwód zaprawdę, Bóg jest słyszący, wszechwiedzący! to kobiety rozwiedzione mają oczekiwać trzy okresy. I nie jest im dozwolone, aby ukrywały to, co stworzył Bóg w ich łonach, jeśli wierzą w Boga i w Dzień Ostatni. A ich mężowie, jeśli zapragną pogodzenia, mają pełne prawo powrócić do nich w tym czasie”… „
Źródło: Cytaty Koran
Autor: 2:228


„”Rozwód jest możliwy dwa razy. Potem więc albo ją zatrzymacie, zgodnie ze zwyczajem, albo dacie jej całkowitą wolność, uprzejmie ją traktując. Nie jest wam dozwolone zabierać cokolwiek z tego, coście dali swoim żonom. Chyba że oboje się obawiają, że nie potrafią zachować granic ustanowionych przez Boga. Jeśli się obawiacie, że nie potrafią zachować granic Boga, to oni oboje nie będą mieli grzechu, jeśli ona się wykupi”… „
Źródło: Cytaty Koran
Autor: 2:229


„”Jeśli on rozwiódł się z nią ostatecznie, to ona nie jest mu dozwolona, dopóki nie wyjdzie za innego mężczyznę. A jeśli ten da jej rozwód, to nie popełnią grzechu, powracając do siebie” … „
Źródło: Cytaty Koran
Autor: 2:230


„”Kiedy dajecie rozwód kobietom, to po upływie oznaczonego dla nich czasu albo je zatrzymajcie w sposób uznany zwyczajem, albo też zwolnijcie. Ale nie zatrzymujcie ich wbrew woli, abyście nie popełnili przestępstwa”… „
Źródło: Cytaty Koran
Autor: 2:231


„”
Źródło: 2:232


„”A jeśli dacie im rozwód, zanim ich dotkniecie, a już zobowiązaliście się względem nich do jakiegoś podarunku, to dacie im połowę z tego, do czegoście się zobowiązali, chyba że one zrezygnują lub zrezygnuje ten, w którego ręku jest kontrakt małżeński”… „
Źródło: Cytaty Koran
Autor: 2:237


„”A kiedy nadejdzie ich termin, to albo zatrzymajcie je w sposób godny, albo rozstańcie się z nimi w sposób godny. I wezwijcie dwóch świadków, dwóch sprawiedliwych spośród was, i ustanówcie świadectwo wobec Boga.”… „
Źródło: Cytaty Koran
Autor: 65:2


„”A te spośród waszych żon, które już zwątpiły w okres miesięczny jeśli macie wątpliwości niech czekają trzy miesiące; podobnie te, które jeszcze się nie rozwinęły. Kobiety brzemienne zaś niech czekają, aż złożą swoje brzemię.”… „
Źródło: Cytaty Koran
Autor: 65:4


„”Dajcie im mieszkanie, tam gdzie wy mieszkacie, stosownie do waszych środków! Nie wyrządzajcie im przykrości i nie stawiajcie ich w trudnej sytuacji! A jeśli są brzemienne, to łóżcie na ich utrzymanie, aż złożą swoje brzemię! A jeśli one karmią wasze dziecko, dawajcie im za to wynagrodzenie i porozumiewajcie się ze sobą godnie!”… „
Źródło: Cytaty Koran
Autor: 65:6


” Kto ratuje jedno życie, ten jakby ratował cały świat… „
Źródło: Życie


 


« »