Swoje błędy nie nazywaj porażką, tylko treningiem, dlatego nie bój się ćwiczyć i popełniać błędy,
bo tylko w ten sposób uczysz się praktycznie, rozwijasz i doskonalisz…
Błędy postrzegaj pozytywnie jako zdobywanie doświadczenia, okazję do nauki i lepszego działania następnym razem…
Doświadczenie to nazwa, którą każdy nadaję błędom. Człowiek mądry uczy się na własnych błędach.
Ale człowiek bardzo mądry uczy się na własnych błędach i innych…
– Oskar Wilde

Wymysły Naszego Umysłu…..
Ego… Id… SuperEgo…
Sztucznie Twory Osobowości…
Ego jest jedną ze struktur osobowości. Często rozumiane w znaczeniu Ego jednostki ludzkiej……

Zgodnie z koncepcją Freuda Ego nie jest obecne od początku życia. Powstaje dopiero w pewnym czasie, po narodzeniu Cech osobowych takich jak, ambicje, aspiracje, cele…..po to aby człowiek mógł sprostać wymaganiom rzeczywistości, często na skutek oczekiwań rodzicielskich.Melanie Klein uważała, że ego istnieje od momentu narodzin człowieka i już od samego początku jest zdolne do działania. Przykładem wyrazu takiego działania jest poszukiwanie pierwotnego obiektu – piersi matki.Jacques Lacan umieszcza moment rozwoju ego w fazie lustra, na etapie rozwoju w której następuje utożsamienie pierwotnie niezintegrowanego zespołu części z idealnym obrazem jakie dziecko widzi w lustrze. Jest to zarazem moment pierwszego złudzenia co do własnej natury. Stąd w koncepcji Lacana wszelkie przekonania osoby na własny temat są tylko złudzeniem. Faza lustra jest momentem fundacji rejestru wyobrażeniowego o samym sobie…

 

Rola Ego…..

Ego w modelu analizowania wnętrza człowieka, to podstawowa struktura, obok „superego” oraz „Id”. Ego wytwarza się ponieważ zaspokojenie potrzeb organizmu wymaga działań w świecie rzeczywistym (obiektywnym) poprzez przekształcanie wyobrażeń w spostrzeżenia i dążenia do ich realizacji…. Jest podporządkowane zasadzie rzeczywistości, działa za pośrednictwem procesu wtórnego, sprawuje kontrolę nad funkcjami poznawczymi i intelektualnymi. Ta część osobowości decyduje o przystąpieniu do działania, które popędy, chęci czy pragnienia i w jaki sposób zostaną zaspokojone, oraz o tym które życzenia zostaną wyparte. Zasadnicza rola ego to godzenie wymagań organizmu z warunkami środowiskowymi czyli „id” i „superego”. Nie należy jednak popełniać błędu utożsamiając ego i świadomość. Nie wszystkie obszary ego są świadome. W obszar ego zaliczane są mechanizmy obronne, które ze swej natury nie są świadome……
„Ego istnieje, ponieważ jedziemy na pedałującym pragnieniu, ponieważ staramy się dostać gdzieś wyżej niż jesteśmy, ponieważ skaczemy przed siebie by dostać się dalej. To jest właśnie zjawisko ego – skok przed siebie, skok w przyszłość, skok w jutro. Skok w pragnienia i pożądanie tworzy ego. Ponieważ to wychodzi z chęci bycia lepszym niż sie jest, to jest jak miraż. To składa się tylko z pożądania i niczego więcej. To składa się wyłącznie z pragnienia i niczego więcej”…

 

Ego w buddyzmie…..

Przebudzenie czyli analizowanie siebie oznacza początek zaniku ego. Ego pojawia się wraz z pojawieniem się myśli, zanika wraz z zaniknięciem myśli. Dlatego przebudzeni określają ego jako iluzję z którą człowiek się utożsamia, którą uważa jako własną osobę.Buddyzm głosi, że tożsamość „ego” jest jednym z głównych źródeł powstawania cierpienia. Tożsamość ta jest przyczyną cierpienia w tym sensie, gdyż intuicyjnie wydaje się istnieć w relacji z pięcioma skupiskami jako obiekt cierpienia . Natomiast według buddyjskiej szkoły cittamatra jedyne co istnieje, to samoświadomy i samo rozświetlający się umysł wolny od dualizmu doświadczenia i doświadczającego, czyli na najgłębszym poziomie natura tego umysłu, zarazem natura rzeczywistości, sedno wszelkich jak i każdej z czujących istot jest jednak indywidualna, gdyż manifestująca się zgodnie z prawem przyczynowo-skutkowym karma. Poczucie rozdzielenia stwarzają tu tylko nawykowe skłonności i splamienia maja, owe mało subtelne wrażenie odrębnej tożsamości ego, które na powierzchownych poziomach świadomości zanika całkowicie w czasie procesu śmierci. Jednak dalej pozostaje i reinkarnuje się tylko najbardziej subtelna wolna od splamień, dualizmu i koncepcji natura umysłu, umożliwiając w bardo, jak i w kolejnym odrodzeniu dalszy rozwój nawykowych sił. Teksty buddyjskie przyrównują te nawykowe skłonności i splamienia do fal oceanu, a naturę umysłu do wody oceanu. Pojedyncze fale na oceanie Umysłu pojawiają się i znikają, niekiedy uchodząc w głębiny, a niekiedy można je wyodrębnić, ale przez cały czas pozostają częścią wód oceanu…

 

Kodo Sawaki cytaty…..

 „Wszyscy wyobrażają sobie, że ego jest czymś niezmiennym, jakimś nieruchomym punktem, wokółktórego wszystko się kręci. Kiedyś pewien człowiek powiedział: „Patrz, wszyscy umierają oprócz mnie!”. Dziś już od dawna nie żyje”.

„Całe życie jesteś całkowicie szalony, ponieważ myślisz, że istniejesz „ty” i „inni””. Starasz się wyróżnić z tłumu, ale w rzeczywistości nie ma ani „ciebie” ani „innych””.

„Brak jaźni” znaczy, że „ego” nie jest oddzielnym podmiotem. Kiedy „ego” nie jestem oddzielnym podmiotem, wtedy wypełniam cały wszechświat. To, że wypełniam cały wszechświat, jest tym, co mam na myśli mówiąc „wszystkie rzeczy są prawdziwą formą”……

 

„Id”……

 Dynamika osobowości jest tu sposobem rozdziału i wykorzystania energii psychicznej przez systemy osobowości „”Id””, Ego i Superego.
„Id” jest jedną ze struktur osobowości w modelu analizowania wnętrza człowieka, obok Ego oraz SupErego. Id jest rodzajem „brzucha matki”, w którym dochodzi do ukształtowania ego i superego, Czyli stanu pierwotnego dla ego nieraz wkraczającym na podłoże genetyczne. Zawiera w sobie dziedziczne i wrodzone wyposażenie psychiczne z popędami włącznie, działa na zasadzie impulsów i natychmiastowej gratyfikacji, zaspokojenia potrzeb. Pozostaje w ścisłym związku z procesami fizjologicznymi z których czerpie energię.” Id” reprezentuje wewnętrzny świat subiektywnych doznań i nie posiada żadnej wiedzy o rzeczywistości obiektywnej. Nie potrafi tolerować przyrostów energii, które są odczuwane jako powodujące dyskomfort napięcia. Zasada redukcji napięcia, zgodnie z którą działa „Id” nosi nazwę zasady przyjemności. Redukcja ta zachodzi za pomocą czynności odruchowych, redukują napięcie natychmiast i procesu pierwotnego, redukuje złożone jako reakcje psychiczne.”Id” jest połączone z sferą biologiczną człowieka. „Id” jest jednym z podstawowych pojęć w analizowania wnętrza człowieka Zygmunta Freuda. W analizie transakcyjnej (Coś za coś) odpowiednikiem „Id” jest komponent dziecka czyli stan ten obejmuje popędy, ekspresję opartą na archaicznych zachowaniach typowych dla wczesnego dzieciństwa, a także otwartość i ciekawość poznawczą. Id jest związane bezpośrednio z naszym mózgiem gadzim jako pozostałością po ewolucyjnych przodkach. Mózg gadzi lub inaczej archipallium to nic innego jak część mózgu obejmująca rdzeń przedłużony, most, śródmózgowie – tworzące pień mózgu oraz móżdżek. To najgłębsza i najstarsza struktura ludzkiego mózgu, która w znacznym stopniu nie uległa zmianom z biegiem ewolucji. Jest ona wspólna dla wszystkich kręgowców. Odpowiada za podstawowe funkcje wegetatywne: głód, oddychanie, krążenie, temperaturę, metabolizm, ruch, postawę i równowagę. Odpowiada również za zachowania instynktowne związane z przetrwaniem: terytorializm, reakcję uciekaj albo walcz, rytuały, hierarchię jest jednym z czynników napędzających reakcje agresji. Ten obszar mózgu gadziego często podtrzymuje swoją aktywność u osób w śpiączce, umożliwiając im utrzymanie funkcji oddychania i bicia serca nawet w stanie „śmierci mózgowej”.Równie często charakteryzuje się dużym wzrostem aktywności w stanach wręcz dzikiej nieuzasadnionej agresji, która w swojej zewnętrznej formie graniczy z szaleństwem…

 

Superego……

Superego stanowi wewnętrzną reprezentację wartości moralnych i ideałów uznawanych przez daną społeczność, które przekazywane są dziecku przez rodziców w procesie dorastania od najmłodszych lat począwszy. Jest to swoista instancja „moralna”, dążąca do doskonałości i w przeciwieństwie do „Id” kierującego się zasadą przyjemności. Główne funkcje superego to hamowanie impulsów „Id”, przekonywanie ego, aby cele realistyczne zastąpiło moralnymi……Jest to ostatni wykształcający się element osobowości, kształtuje się pod wpływem kar i nagród, stosowanych przez rodziców. To, co wychowawcy aprobują i nagradzają, włączane jest w obręb subsystemu superego – ja idealnego. Sumienie karze, wywołując poczucie winy, superego idealne nagradza, powodując poczucie dumy. Samokontrola zajmuje miejsce kontroli sprawowanej przez rodziców.Superego jest sferą moralną człowieka……..

Wszystkie te trzy stany człowiek wytwarza sobie sam na swojej drodze od narodzin po śmierć…… Są to jak najbardziej sztuczne części szeroko pojmowanej osobowości, są tylko wymysłem naszego umysłu, ze swoją wizją rzeczywistości, którą traktuje jako jedyną prawdę…… Ego, Id, Superego są systemem wyobrażeń, przyzwyczajeń, myśli o sobie i o świecie, jest prostu częścią sztucznie stworzonej osobowości, która jest tworzona na podstawie wizji i określeń umysłu gdzie rośnie w siłę pojęcie utożsamianie się z tym co moje, co jest powodem wielu naszych życiwych komplikacji gdyż  Jest to nierealny świat iluzji który nie istnieje naprawdę…… Dlatego wiele systemów rozwoju duchowego widzi wyzwolenie w wykroczeniu ponad „Id”,”Ego”,”SuperEgo”……. Rozumiejąc i obserwując na sobie te podstawowe pojęcie człowiek zaczyna podróż w głąb siebie. Uświadamiając sobie działanie umysłu odkrywamy własną istotę i otaczający nas świat na nowo i to są nasze Nowe Narodziny…..

 

„umysł jest jak spadochron, działa tylko wtedy jak jest otwarty”…
To nie życie jest trudne, ale to ludzie są trudni, którzy je sobie utrudniają, niepotrzebnie komplikują i gmatwają…
Na podstawie materiałów zaczerpniętych z internetu……
Kopacz Marek…..