SENNIK


Największy zbiór informacji o snach


Obecnie mamy 91 artykułów oraz 13722 wpisów
sennik


Przeczytaj cytaty wielkich ludzi:
spirytyzm alchemia kabała kabylion karma reinkarnacja oświecenie mistycyzm gnoza tao buddyjskie koran talmud biblijne testament natchnione przemyslenia cytaty sarych


Alchemia
„Sztuka alchemii wymaga całego człowieka a wszystko, co zbędne i tak strawi ogień”
„Ars requirit totum hominemomnes superfluitates igne consumuntur”

Alchemia
Cytaty z Alchemii

 


„Człowiek jest mikrokosmosem, lub małym światem, ponieważ jest on ekstraktem z wszystkich gwiazd i planet całego firmamentu, z ziemi i elementów; tak więc jest on ich kwintesencją…
Źródło: Theophrastus Paracelsus


„Duchowa alchemia. Ołów złotem się stanie , przyjdzie to zdarzenie, Gdy z Bogiem i przez Boga w Boga się przemienię.W tobie jest to, co chcesz. W tobie niebo i piekieł męki w tobie też; Co wybierasz, masz wszędzie, jeśli tylko chcesz.Niebo jest w tobie. Powstrzymaj próżny bieg, Bóg nie jest tam, gdzie sądzisz; Gdy niebo w tobie trwa, ty wciąż dokoła błądzisz…”
Źródło: Angelus Silesius


„Prawdziwa Alchemia może być zdefiniowana jako proces oczyszczania własnej istoty, psychologicznej transformacji. W tym kontekście to zarówno fizyczny jak i psychologiczny proces dążący do osiągnięcia czystej esencji ducha…”
Źródło: Alchemia


„To nie przed oczami a w ludzkiej duszy skryty jest eliksir młodości…”
Źródło: Nicholas Flamel


„Wewnętrzne znaczenie alchemii, to po prostu wszech-kompozycja, oznaczająca stosunek całości do części, które się na nią składają. Tak więc alchemia, jeśli odpowiednio pojęta, zajmuje się świadomą zdolnością kontroli mutacji i transmutacji w obrębie Materii i energii, a nawet w obrębie samego życia. Jest to nauka mistyka i atut człowieka samozrealizującego się, który poszukując, osiągnął jedność z Bogiem i gotów jest odegrać swą rolę…”
Źródło: Alchemia


„”Tkwi w rzeczach naturalnych niejaka prawda, której nie widzi się oczami zewnętrznymi. lecz którą postrzega się jedynie intelektem (sola mente). Filozofowie ją poznali, przekonali się, że siła tej prawdy jest tak wielka, iż czyni cuda. Na tej prawdzie zasadza się cała sztuka uwalniania ducha z jego okowów, dokonać tego można, jak już stwierdzono, nie inaczej, jak tylko w ten sposób, że umysł, intelekt (mens) trzeba uwolnić od ciała. Jak w człowieku wiara czyni cuda, tak czyni je owa siła, owa veritas efficaciae (prawda skuteczności) w materii. Prawda ta jest najwyższą siłą i twierdzą niepokonaną, w której przechowuje się kamień filozofów”… „
Źródło: Theatrum chemicum


„Wszystko, czego można dokonać metodą prostą, nie trzeba dokonywać metodą złożoną. Istnieje tylko jedna Prawda, której nie potrzeba dowodzić, gdyż jest ona sama przez się dowodem dla tych, którzy są w stanie ją dostrzec. Po co posługwać się złożonością dla znalezienia tego co jest proste? Mędrcy mówią: Ignis et Azoth tibi Sufficiunt (Ogień i Azot tobie wystarczą). Ciało jest już w waszym posiadaniu. Potrzeba wam tylko ognia i powietrza do istnienia…”
Źródło: Theatrum chemicum


„Najwyższe przychodzi z najniższego, a najniższe z najwyższego, dzieło cudu z jednego. Rzeczy utworzyły się z tego pierwiastka dzięki jedynemu sposobowi działania procesowi. Jak cudowne jest jednak jego dzieło! On jest głową i zasadą świata i jego żywicielem. Jego ojcem jest słońce, a matką księżyc; wiatr wynosił go w swoim brzuchu, a ziemia go żywi. On jest ojcem talizmanu i twórcą cudu. Jego siła jest zupełna, której światła są potwierdzone. Ogień zwraca się ku ziemi. Oddziel ziemię od ognia, tak że delikatne stanie się bardziej nieodłączne od grubego, ostrożnie i mądrze. On wznosi się z ziemi do nieba, aby zaczerpnąć dla siebie światła z wysokości, i przychodzi znów na ziemię, podczas gdy przebywa w nim siła najwyższych i najniższych ponieważ jest z nim światło świateł, tak że oddala się od niego ciemność. On jest siłą sił, która przezwycięży każdą rzecz subtelną i przenika każdą grubą. Stosownie do budowy wielkiego świata jest zbudowany mały świat. I za tym postępują uczeni. I do tego zmierza Hermes, trzykrotnie obdarzony mądrością (wiedzą). I ta jest jego ostatnią księgą, którą ukrył on w krypcie”…”
Źródło: Alchemia – Szmaragdowa Tablica


„Żadna substancja nie może stać się doskonałą bez długich cierpień. Wielki jest błąd tych, którzy wyobrażają sobie, że kamień filozoficzny może ulec stwardnieniu, zanim nie został rozpuszczony; czas ich i praca są stracone…”
Źródło: Zasady Alchemii


„Naturze trzeba dopomóc sztuką, ilekroć brak jej siły. Sztuka może służyć naturze, lecz nie może jej zastąpić. Sztuka bez natury jest zawsze przeciw naturze. Natura bez sztuki nie zawsze jest doskonała. Rolą istoty ludzkiej jest udoskonalać siebie i swoje otoczenie…”
Źródło: Zasady Alchemii


„Natura doskonali się jedynie sama w sobie. Natura drzewa nie może być zmieniona ani przez układ gałęzi, ani przez dodanie ozdób; uszlachetnia się ją tylko przez uprawę gleby, na której ono rośnie lub przez szczepienie…”
Źródło: Zasady Alchemii


„Natura posługuje się swoją formą istnienia, rozumie i przezwycięża ją na swojej drodze i swoimi sposobami. Nie masz innego poznania prócz poznania siebie samego. Wszelka istota realizować może jedynie swój własny byt, lecz nie może realizować elementu, który jest jej całkowicie obcy…”
Źródło: Zasady Alchemii


„Ten kto nie wie, co to ruch, nie zna natury. Natura jest wytworem ruchu. Z chwilą, gdyby ustał wieczny ruch, przyroda cała przestałaby istnieć. Ten kto nie zna ruchów toczących się w jego ciele, jest cudzoziemcem we własnym domu…”
Źródło: Zasady Alchemii


„Wszystko, co powoduje skutek podobny do skutku wywołanego elementem złożonym, jest również złożone.Jednostka jest większa niż wszystkie inne liczby, gdyż wytworzyła nieskończoną różnorodność wielkości matematycznych. Lecz żadna zmiana nie jest możliwa bez obecności jednostki, która przenika wszystkie rzeczy i której władze tkwią w jej przejawach…”
Źródło: Zasady Alchemii


„Nic nie może przejść z jednej skrajności w drugą, jak tylko przez środek. Zwierzę nie może dojść do bytu niebiańskiego, nie przeszedłszy przez człowieczeństwo. Wszystko co jest przeciw naturze, musi stać się naturalne, zanim jego natura nie stanie się prawdziwie duchową…”
Źródło: Zasady Alchemii


„Metale nie mogą przeobrazić się w inne metale, zanim nie zostaną sprowadzone do stanu prima materia (materii pierwotnej). Wola własna przeciwstawna woli boskiej musi być unicestwiona, aby wola boska mogła zawładnąć sercem. Winniśmy się wyzbyć wszelkiego mędrkowania, stać się podobnymi do dzieci, aby słowo mądrości mogło rozbrzmiewać w naszym duchu…”
Źródło: Zasady Alchemii


„Temu, co nie jest dojrzałe, powinno przyjść z pomocą to, co doszło do dojrzałości. Tak rozpocznie się fermentacja. Prawo indukcji rządzi wszystkimi dziedzinami przyrody…”
Źródło: Zasady Alchemii


„Przez prażenie ciało się nie umniejsza, lecz ilościowo powiększa. Prawdziwa asceza polega na porzuceniu tego, czego nie potrzebuje się, gdy otrzymało się coś lepszego…”
Źródło: Zasady Alchemii


„W alchemii nic nie owocuje, co przedtem nie obumarło. Światło nie może świecić poprzez materię, o ile materia nie stała się dość subtelna, by dać przejść promieniom…”
Źródło: Zasady Alchemii


„To, co zabija, wytwarza też życie; to, co powoduje śmierć, sprowadza również zmartwychwstanie; co niszczy stwarza. Z niczego nic nie powstaje. Stworzenie nowej formy jest uwarunkowane przetworzeniem poprzedniej…”
Źródło: Zasady Alchemii


„Wszystko, co zawiera nasienie, może się rozrastać, lecz nie bez pomocy natury. Tylko za pomocą ziarna owoc bogaty w ziarna dochodzi do życia…”
Źródło: Zasady Alchemii


„Wszystko mnoży się i powiększa za pomocą pierwiastka męskiego i pierwiastka żeńskiego.Materia nie wytwarza niczego, jeżeli nie jest przeniknięta siłą. Natura nie tworzy niczego, jeżeli nie jest nasycona duchem. Myśl pozostaje bezpłodna, jeżeli nie popchnęła jej do czynu wola…”
Źródło: Zasady Alchemii


„Własnością wszelkiego zarodka jest łączenie się ze wszystkim, co stanowi cząstkę jego królestwa.Wszelki twór w przyrodzie jest przyciągany przez swą własną naturę, reprezentowaną w innych tworach.Podobne barwy i dżwięki natury łączą się w akordy harmonijne; substancje odpowiadające sobie mogą się z sobą wiązać; zwięrzęta tego samego gatunku stowarzyszają się z sobą, a potęgi duchowe jednoczą się z zarodnikami, z którymi są spowinowacone…”
Źródło: Zasady Alchemii


„Macica czysta rodzi czyste owoce. Misterium duszy objawia się jedynie w najbardziej wewnętrznym sanktuarium ducha…”
Źródło: Zasady Alchemii


„Ogień i ciepło mogą być wytworzone tylko przez ruch. Zastój to śmierć. Kamień rzucony do wody tworzy biegnące po sobie koła odśrodkowe, wytworzone przez ruch. Dusza, która się nie wzrusza, nie może wznosić się i kostnieje…”
Źródło: Zasady Alchemii


„Początkiem i końcem każdej, a zarazem jedynej, metody jest prażenie. Oto wielka tajemnica: to duch niebiański zstępujący ze Słońca, z Księżyca i z gwiazd, udoskonalony w obiekcie saturnicznym przez ciągłe prażenie, aż do osiągnięcia stanu wysublimowanego i potęgi niezbędnej do przemiany metali niepospolitych w złoto. Operacji tej dokonywa się przez ogień hermetyczny. Oddzielenie lotnego od gęstego winno być robione starannie ze stałym dopływem wody; gdyż im substancje są bardziej ziemskie, tym bardziej trzeba je rozcieńczać i uruchamiać. Stosuj nadal tę metodę, aż odzielona dusza zjednoczy się z ciałem…”
Źródło: Zasady Alchemii


„Całe dzieło dokonuje się jedynie przy użyciu wody. To ta sama woda, nad którą unosił się Duch Boży na początku, gdy ciemności pokrywały otchłań…”
Źródło: Zasady Alchemii


„Wszelka rzecz winna wrócić do tego, co ją wytworzyło. To, co jest ziemskie, pochodzi z ziemi; to co gwiezdne, wywodzi się z gwiazd; to co duchowe, pochodzi od Ducha i wraca do Boga…”
Źródło: Zasady Alchemii


„Gdzie brak prawdziwych zasad, tam wyniki są niedoskonałe. Naśladownictwem nie sposób osiągnąć czystych wyników. I miłość czysto imaginacyjna, i mądrość jako siła czystej wyobraźni wiodą jedynie do królestwa złudzeń…”
Źródło: Zasady Alchemii


„Sztuka zaczyna się tam, gdzie natura przestaje działać. Sztuka spełnia przy pomocy natury to, czego natura nie jest w stanie dokonać bez pomocy sztuki…”
Źródło: Zasady Alchemii


„Sztuki hermetycznej nie sposób zdobyć wielką różnorodnością metod. Kamień filozoficzny jest tylko jeden. Istnieje tylko jedna prawda wieczna, niewzruszalna. Może się ona ujawniać pod wieloma różnymi aspektami, lecz w tym wypadku, to nie prawda się zmienia, lecz to my zmieniamy nasz sposób pojmowania…”
Źródło: Zasady Alchemii


„Substancja służąca do przygotowania arcanum winna być czysta, niezniszczalna i nie podlegająca spaleniu. Powinna być wolna od pospolitych pierwiastków materialnych, niedostępna zwątpieniu i odporna na próbę ognia namiętności…”
Źródło: Zasady Alchemii


„Nie szukaj ziarna kamienia filozoficznego w elementach. Tylko w samym środku owocu można znależć zarodek…”
Źródło: Zasady Alchemii


„Substancja kamienia filozoficznego ma charakter merkurialny. Mędrzec szuka jej w rtęci; głupiec usiłuje stworzyć ją w próżni swego własnego mózgu…”
Źródło: Zasady Alchemii


„Ziarno metali znajduje się w metalach, a metale powstają z siebie samych. Metale wzrastają bardzo powoli, ale można ich wzrost przyspieszyć, dołączając doń cierpliwość…”
Źródło: Zasady Alchemii


„Używaj tylko metali doskonałych. Rtęć niedoskonała, jaką znajdujemy zwykle w niektórych okolicach w Europie, jest całkowicie niezdatna do tego zadania. Mądrość bowiem tego świata jest głupstwem u Boga…”
Źródło: Zasady Alchemii


„To, co jest grube i gęste, winno stać się subtelne i cienkie przez prażenie. Jest to zabieg żmudny i ma przebieg powolny, lecz jest potrzebny, by wyrwać zło z korzeniami; krwawi ono serce i dręczy torturowaną naturę…”
Źródło: Zasady Alchemii


„Zasada tej sztuki polega na sprowadzeniu Corpora (ciał) do Argentum Vivum (żywego srebra).Jest to Solutio Sulphuris Sapientium in Mercurio (rozpuszczenie siarki mądrości w merkuriuszu). Wiedza pozbawiona życia jest wiedzą martwą; inteligencja pozbawiona duchowości jest jedynie światłem fałszywym i zapożyczonym…”
Źródło: Zasady Alchemii


„W roztworze rozpuszczalny i rozpuszczający powinny pozostawać razem. Ogień i woda winny móc się połączyć. Inteligencja i miłość powinny być na zawsze zjednoczone…”
Źródło: Zasady Alchemii


„Jeżeli nasienie nie jest poddane działaniu ciepła i wilgoci, to staje się bezużyteczne. Zimno mrozi serce, a oschłość je zatwardza, ale ogień miłości bożej je rozpiera; a woda inteligencji rozpuszcza osad…”
Źródło: Zasady Alchemii


„Ziemia nie rodzi żadnego owocu bez stałej wilgoci. Żadne objawienie nie dokonuje się w ciemności, a tylko przy pomocy światła…”
Źródło: Zasady Alchemii


„Zwilżanie zachodzi dzięki wodzie, z którą ono ma duże powinowactwo. Ciało samo jest wytworem myśli i z tego powodu pozostaje w najbliższym pokrewieństwie z inteligencją…”
Źródło: Zasady Alchemii


„Wszystko co suche z natury rzeczy przyciąga wilgoć, której potrzebuje, by zdobyć pełnię swej jakości.Jedność, od której pochodzą wszystkie rzeczy, jest doskonała i dlatego mają one w sobie dążność do doskonałości i możliwość jej osiągnięcia…”
Źródło: Zasady Alchemii


„Nasienie jest bez pożytku i bezsilne, dopóki nie znajdzie się w stosownej macicy. Dusza nie może się rozwijać i piąć w górę bez stosownego ciała, ponieważ właśnie ciało fizyczne dostarcza materii potrzebnej do jej rozwoju…”
Źródło: Zasady Alchemii


„Aktywne ciepło wytwarza czarny kolor w tym co wilgotne, a we wszystkim co suche wytwarza barwę białą; zaś we wszystkim co białe barwę żółtą. Najpierw nadchodzi umartwienie, następnie rozżarzenie, a potem złociste lśnienie, spowodowane światłem świętego ognia, który oświeca duszę oczyszczoną…”
Źródło: Zasady Alchemii


„Ogień winien być umiarkowany, stały, słaby, równy, wilgotny, ciepły, biały, lekki, wszystko ogarniający, zwarty, przenikliwy, żywy, niewyczerpany i przez naturę jedynie stosowany.To ogień zstępuje z nieba, by błogosławić całej ludzkości…”
Źródło: Zasady Alchemii


„Wszystkie zabiegi winny być wykonywane w jednym i tym samym naczyniu, bez zdejmowania go z ognia.Substancja użyta do wytworzenia kamienia filozoficznego powinna być zgromadzona w jednym miejscu, a nie rozproszona w kilku miejscach. Gdy złoto straciło swój blask, trudną jest rzeczą mu go przywrócić…”
Źródło: Zasady Alchemii


„Naczynie powinno być dobrze zamknięte, tak by z niego woda nie wyciekła; powinno być szczelnie zapieczętowane,bo gdyby duch znalazł szczelinę, skąd by się ulotnił, siła byłaby stracona;poza tym winno być dobrze zamknięte, aby nic obcego i nieczystego nie mogło się dostać do środka i zmieszać z jego zawartością. Przy drzwiach laboratorium winna stale stać straż uzbrojona w płomienne miecze, by wszystkich przechodniów skontrolować i odesłać z powrotem tych, którzy są niegodni przyjęcia…”
Źródło: Zasady Alchemii


„Nie otwierajcie naczynia, zanim nie zostanie zakończone zwilżanie. Jeżeli naczynie zostanie przedwcześnie otwarte, większa część pary jest stracona…”
Źródło: Zasady Alchemii


„Im kamień jest lepiej ożywiony, tym bardziej wzrośnie wola. Mądrość boża jest niewyczerpana; ogranicza ją tylko zdolność percepcji formy…”
Źródło: Zasady Alchemii


„”Ars requirit totum hominem”. „Sztuka wymaga całego człowieka”…”
Źródło: Theatrum chemicum


„”omnes superfluitates igne consumuntur”. „Wszystko, co zbędne, strawi ogień”…”
Źródło: Theophrastus Paracelsus


„”Ogień czyni alchemię, zarówno w piecu hutniczym, jak w kuchennym”… „
Źródło: Theophrastus Paracelsus


„Badaj to, z czego powstałeś,A poznasz, co istnieje!To, co badasz, czego się uczysz i czym jesteś,Jest tym, z czego powstałeś,Wszystko, co poza nami,Jest także w nas. Amen…”
Źródło: Salomon Trismossin
Autor: Aureum vellus


„Dusza jest najbardziej stałym Seraficznym Aniołem, sama może przemienić się w istotę boską, może z siebie zrobić co tylko chce, może robić i mieć co chce: albowiem wszystkie właściwości mają tylko jedną Wolę w Jedności i w Harmonii. A ta sama jedyna Wola jest wieczną i nieomylną Wolą Boga; a tym samym jest Boski Człowiek w swej własnej Naturze i jedno stanowi z Bogiem”…”
„”Aurum nostrum non est aurum vulgi”. „Nasze złoto nie jest pospolite”…”
Źródło: Theophrastus Paracelsus


„”Intelligite, filli sapientum, quod hic lapis preciosissimus clamat; et lumen meum omne lumen superat ac mea bona omnibus bonis sunt sublimiora. Ego gigno lumen, tenebrae autem naturae meae sunt”. „Zrozumcie, synowie mądrości, co powiada ów jako żywy cenny kamień: a światło me silniejsze nad wszelkie światło, a sądy me ponad wszelkie wyroki. Ja płodzę światło, ale do mej natury i ciemność należy”… „
Źródło: Artis auriferae. T. 2. S. 239


„”Lapis noster hic est ignis ex igne creatus et in ignem vertitur, et anima eius in igne moratur”.”Ten nasz kamień jest ogniem z ognia stworzonym i stanie się ogniem, a jego dusza mieszka w ogniu”…”
Źródło: Artis auriferae. T. 2. S. 239


„”I miarkuj to sobie dobrze: drzwi twoje mają być mocno i szczelnie zamknięte, aby ten, kto jest w środku, nie mógł uciec, a w ten sposób jeśli taka będzie wola boża dojdziesz do celu. Natura z wolna dokonuje swego dzieła; pragnę, abyś i ty postępował tak samo, a zatem podług natury masz kierować swą imaginacją. I spojrzyj odpowiednio na naturę, mocą której ciała odradzają się w trzewiach ziemi. A imaginuj to sobie przez prawdziwą imaginację, nie przez fantastyczną”…”
Źródło: Artis auriferae. T. 2. S. 239


„”nec intrat in eum quod non sit ortum ex eo, quoniam si aliquid extranei sibi apponatur, statim corrumpitur”. „I nie wejdzie do niego nic, co by z niego nie wyszło, gdyby bowiem dodano doń czegoś obcego, natychmiast by się zepsuł”… „
Źródło: Artis auriferae. T. 2. S. 239


„”Fundamentum artis est Sol, et eius umbra”.”Fundamentem sztuki jest Słońce i jego cień”… „
Źródło: Artis auriferae. T. 2. S. 239


„”Naturalissimum et perfectissimum opus est generare tale quale ipsum est”. „Najbardziej naturalne, najpełniejsze dzieło polega na tym, by zrodzić do siebie podobne”… „
Źródło: Theophrastus Paracelsus


„”Quaeso, oculis mentis hanc grani triticei arbusculam secundum omnes suas circumstantias aspice, ut arborem Philosophorum, eodem modo plantare queas”. „Proszę cię, spojrzyj oczami duszy na kłos pszeniczny i ujrzyj go we wszystkich jego aspektach, abyś mógł zasadzić drzewo filozofów”…”
Źródło: Theatrum chemicum. T. 1. S. 168.


„”Ex alijs nunquam unum facies quod quaeris, nisi prius ex teipso fiat unum”. „Nigdy nie zrobisz z innych jedności, jeśli najpierw nie uczynisz jej z siebie”… „
Źródło: Theatrum chemicum. T. 1. S. 168.


„”Transmutemini de lapidibus mortuis in vivos lapides philosophicos”. „Przemieńcie się z martwych kamieni w żywe kamienie filozoficzne!”… „
Źródło: Theatrum chemicum. T. 1. S. 168.


„”Aby nauczyć się „złotego rozumienia” (aurea apprehensio), trzeba szeroko otworzyć oczy ducha i duszy, spoglądać i poznawać za pomocą owego światła wewnętrznego, które Bóg już na samym początku rozniecił w naturze i w sercu ludzkim”. „
Źródło: Musaeum hermeticum. S. 107


„”De domo thesauraria: <>”. „Wiedz zaś, że tej wiedzy nie możesz zdobyć, jeśli przedtem nie oczyścisz ducha swego dla Boga, to znaczy jeśli nie wytępisz w sercu wszelkiego zepsucia”…”
Źródło: Artis auriferae. T. 2. S. 239


„”Unius ergo esto voluntatis in opere naturae, nec modo hoc, modo illud attentare praesumas, quia in rerum multitudine ars nostra non perficitur. Quantumcunque enim diversificentur eius nomina, tamen semper una sola res est, et de eadem re”. „Dlatego do Dzieła natury powinieneś przystępować zebrawszy wszystkie siły woli, a nie próbować raz tego, raz owego, albowiem Sztuka nasza nie spełnia się w wielości. Niezależnie bowiem od tego, jak różnią się między sobą nadawane jej miana, to jednak zawsze tu chodzi tylko o jedno i to samo”…”
Źródło: Artis auriferae. T. 2. S. 239


„”Unus est lapis, una medicina, unum vas, unum regimen, unaquae dispositio”. „Jeden jest kamień, jedno lekarstwo, jedno naczynie, jedna procedura i jedna postawa”… „
Źródło: Artis auriferae. T. 2. S. 239


„Istnieją trzy podstawowe stadia alchemicznego procesu w praktyce: odseparowanie, oczyszczenie i rekombinacja…”
Źródło: Alchemia w praktyce


„”Odseparowanie, lub destylacja, wymaga przełamania i zniszczenia bezużytecznych postaw lub negatywnych wzorów, zostawiając nas z bardziej oczyszczoną wersją samych siebie. Za każdym razem gdy przechodzimy przez proces destylacji oczyszczamy się z gęstości. Wprowadzenie promieniujących promieni Kreacji wspomoże nas we wszystkich stopniach alchemicznego procesu. Kiedy umieścimy siebie w „tyglu” życia, możemy ułatwić transformację poprzez użycie płomieni pragnień naszego umysłu. Każdy promień lub płomień jest przyciągany ze Źródła lub wielowymiarowości i ma specyficzne działanie na nasze fizyczne, komórkowe, eteryczne, emocjonalne, umysłowe i duchowe ciało. Dzięki użyciu jasnego płomienia, zostaje ujawniona klarowność i prawda, w odróżnieniu od patrzenia przez przyciemnione szkło. Jest to najwspanialszy płomień, który możemy użyć w pierwszym stadium alchemicznego procesu, kiedy przesłanie potrzebuje być dostarczone z Źródła do nas i kiedy jest konieczne ujrzenie samego siebie i nasz iluzoryczny świat równolegle na ezoterycznym poziomie. Płomień także ma być wyobrażony, kiedy nie jesteśmy tak przebudzeni na poziomie trzeciego wymiaru, jak moglibyśmy być. Możemy też wezwać jasne płomienie energii by oczyścić kwestie panowania”…”
Źródło: Alchemia w praktyce


„”Oczyszczenie, lub sublimatio jest podnoszącym procesem, który przekształca skondensowaną substancję do stanu mniej gęstego. Dusza jest chwilowo uwalniana z planu ziemskiego, być może poprzez podróż duszy poza ciałem, lub inne stany kosmicznej świadomości takie jak teleportacja lub lewitacja.Doskonałym płomieniem do użycia w tym stadium jest biały mieniący płomień. Pomaga on nam dostrzec prawdę i piękno, które jest w nas. Ten biały płomień łączy nas z naszym kierownictwem, i rozświetla wszystkie aspekty nas samych. Przywołaj ten płomień by oczyścić kwestie prawdy, i uczucia oddzielenia od Źródła”…”
Źródło: Alchemia w praktyce


„”Rekombinacja, lub coagulatio jest kondensacją oczyszczonych, skompresowanych substancji podczas pracy z samym sobą. Kiedy dążymy do transformacji naszej świadomości, występuje ten sam rezultat. Rezultatem obu procesów jest nowa, całkowicie wysubtelniona esencja. Kiedy przejdziemy przez te stadium, oferowana jest możliwość zjenoczenia ze Żródłem. Ten stan samorealizacji powinien być natychmiast poznany, inaczej będzie wymagane jeszcze wiele więcej rund destylacji. Coagulatio jest powtórnym połączeniem z bardziej harmonijnym, ale jeszcze ziemskim stylem życia. W tym duchowym stanie jesteśmy wyzwoleni z ograniczającego osobistego punktu widzenia, i jesteśmy połączeni przez ten czas z naszymi przewodnikami, wyższą jaźnią, nadświadomością, i z bardziej holograficznym, holistycznym punktem widzenia. Nieprawdopodobnym płomieniem, który nas wspomoże w tym procesie jest przemieniający fioletowy płomień. Użyj go kiedy chcesz zmienić jedną formę, natury, stanu, etc. na inną, i by przekształcić. Przynosi on czystość, poznanie i mądrość jego użytkownikowi. Ten płomień przemywa i oczyszcza wszystkie części nas samych, podnosząc je, jak również sprowadza je z powrotem do stanu równowagi”…”
Źródło: Alchemia w praktyce


„”Kiedy aktywujemy i przyłączamy naturalne siły takie jak grawitacja, antygrawitacja, materia i antymateria stajemy się prawdziwymi alchemikami którymi w zamierzeniu mieliśmy być. Ponadto, stajemy się bardziej zdolni do zrozumienia naszej natury obserwatora/uczestnika, bardziej świadomi tajemnic życia, i naszej własnej potęgi. W dodatku, (w naszym własnym umyśle) mamy wrażenie bycia względnie nieistotnymi w wielkim planie tego wszystkiego, podobnie jak ziarnko piasku na plaży. Nigdy zbyt nisko nie oszacuj ujawniającego się upoważnienia, które może ewoluować z tej perspektywy, powinniśmy chcieć w pełni objąć ten znikomy aspekt nas samych. Jesteśmy tajemnicą naszego własnego tworzenia podczas gdy jednocześnie tworzymy naszą własną rzeczywistość?…”
Źródło: Alchemia w praktyce


„”Teraz, jesteśmy bardziej przygotowani do współtworzenia w harmonii z Matką Ziemią, i Źródłem Wszystkiego, jak to od zawsze było zamierzone. Pozwoliliśmy alchemicznemu procesowi przekształcenia uszlachetnić nas w tyglu tego ziemskiego laboratorium. Nauczyliśmy się wiele od naszego stanu dualności od czasu gdy wyszliśmy z Bóstwa, często popełniając błędy i potykając się po drodze. Zaczęliśmy uświadamiać sobie czym rzeczywiście jesteśmy: Jesteśmy mikro i makro światem. I postrzegamy całe życie, całą kreację jako nas samych; jesteśmy ucieleśnieniem Miłości, każdy jest częścią Wielkiej Całości, a odseparowanie główną iluzją!”…”
Źródło: Alchemia w praktyce


„Bądźcie uważni we wszystkim co robicie. Bądźcie odważni i mówcie to, czego nie chcą mówić inni. Wyrażajcie się w sposób precyzyjny i jasny…”
Źródło: Kodeks Mistrza Alchemii Saint Germeina


„Zrezygnujcie z każdego kłamstwa, nawet jeśli wydaje się ono koniecznością. Dajcie Waszym uczuciom i intuicji najwyższy priorytet i postępujcie w zgodzie z samym sobą. Przynoście zaufanie wszystkim ludziom z którymi macie do czynienia, nawet jeśli mieliby z tym czuć się niekomfortowo. Wasze zaufanie nie może być nadużyte, ponieważ jest ono Darem który niczego nie oczekuje w zamian, jednak działa tylko wtedy jeśli natrafi na odpowiedni grunt…”
Źródło: Kodeks Mistrza Alchemii Saint Germeina


„Uważajcie na swoje postępowanie. Bądźcie pewni siebie, bądźcie miłosierni i współczujący, lecz nie pozwólcie się wykorzystywać. Odpowiadajcie tylko Miłością, bo każda inna odpowiedź jest niedopuszczalna. Mówcie o tym co czynicie, bez wstydu i fałszywej powściągliwości. Towarzyszcie ludziom w ich Drodze do Światła ale nie odbierajcie im ciężaru…”
Źródło: Kodeks Mistrza Alchemii Saint Germeina


„Bądźcie miłymi, łaskawymi i pełnymi zrozumienia dla każdego, któremu jesteście obojętni. Bądźcie wierni swojej Drodze – starajcie się być pełni Światła, kochający, podnoszący Ludzkość. Traktujcie swoich „wrogów” z Miłością. Kochajcie ich i uwolnijcie ich z Waszego własnego Życia. W ten sposób bądźcie narzędziami w rękach Stwórcy i w ten sposób bądźcie świadomi tego iż jesteście otoczeni opieką Stwórcy…”
Źródło: Kodeks Mistrza Alchemii Saint Germeina« »

Permanent Link

Opisz swój sen

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Alchemia

Alchemia

 

 

 

Synonimy:     Alchemia, Chemia, Mag, Nauki mistyczne……
Antonimy:     Nauki medyczne…..

 

 
Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu?..

Zajmować się   –   głębsze wejrzenie w podstawy swojego życia…
Mieszać receptury    –   strzec się olśniewających pomysłów…
Tworzyć nowe formuły    –   wzrost osobistego rozwoju…

 

 

 

Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu?.

Alchemia w naszych snach oznacza głębokie poszukiwanie pewnych ważnych  wartości w głębi samego siebie. Poznawanie i obserwacja samego siebie, jeśli przeprowadzone są we właściwy sposób zgodny z kanonami mistycznej nauki alchemii, zbliżają człowieka do uświadomienia sobie faktu, że coś jest nie w porządku z jego istotą i z jego funkcjami w ich zwykłym stanie. Człowiek zdaje sobie sprawę, że jest tak właśnie dlatego, że śpi, żyje i pracuje niewielką częścią samego siebie. To właśnie z tego powodu olbrzymia większość jego mocy pozostaje nie wykorzystana. Człowiek czuje, że nie bierze od życia tego wszystkiego, co mógłby dostać, że nie udaje mu się to z powodu określonych wad czynnościowych jego niedoskonałej istoty. Idea poznawania siebie nabiera w jego oczach nowego znaczenia. Czuje, że być może nie jest nawet warte zachodu poznawanie siebie w taki sposób, w jaki on to teraz robi. Każdą funkcję widzi taką, jaką ona teraz jest i jaką mogłaby czy powinna być. Obserwacja siebie prowadzi człowieka do uświadomienia sobie konieczności zmiany samego siebie. I obserwując siebie, człowiek zauważa, że sama obserwacja siebie powoduje pewne zmiany w jego wewnętrznych procesach. Zaczyna rozumieć, że obserwacja siebie jest narzędziem zmiany siebie i  środkiem przebudzenia. Obserwując siebie rzuca on  promień światła na swoje wewnętrzne procesy, które do tej pory odbywały się w zupełnej ciemności. I pod wpływem tego światła same procesy zaczynają ulegać zmianie. Istnieje olbrzymia liczba procesów chemicznych, które zachodzą wyłącznie pod nieobecność światła w naszej podświadomości. Dokładnie w ten sam sposób wiele procesów psychicznych może zachodzić tylko w ciemności naszego umysłu. Dlatego nawet słabe światło czystej świadomości wystarcza, by całkowicie zmienić charakter tych procesów,  oczyścić i sprowadzić na pożądaną drogę.  Wszystkie mistyczne i okultystyczne systemy uznają, że w człowieku istnieją wyższe siły i zdolności i  choć  siły te istnieją tylko w postaci możliwości, to alchemia mówi o konieczności rozwijania w człowieku tych ukrytych sił.  Jedną z centralnych idei obiektywnej wiedzy  jest idea jedności wszystkiego,  idea jedności w różnorodności. Od pradawnych czasów ludzie, którzy rozumieli treść i znaczenie tej idei i którzy widzieli w niej podstawę obiektywnej wiedzy, usiłowali znaleźć sposób przekazania tej idei w postaci zrozumiałej dla innych. Przekaz idei obiektywnej wiedzy był zawsze częścią zadania przypadającego tym, którzy tę wiedzę posiadali. W takich wypadkach idea jedności wszystkiego, stanowiąca fundamentalną i centralną ideę tej wiedzy, musiała być przekazana jako pierwsza, i to przekazana całościowo i z należytą dokładnością. Dlatego też ideę tę należało przedstawiać w takich formach, które zapewniały właściwe jej postrzeganie przez innych, a także zapobiegały możliwym wypaczeniom i zafałszowaniom przy jej przekazie. Alchemia ducha i ciała jest właśnie jedną z form takiego przekazu. Mając świadomość obiektywną można widzieć i odczuwać jedność wszystkiego. Natomiast dla świadomości subiektywnej świat jest rozłożony na miliony oddzielnych i nie powiązanych ze sobą zjawisk. Naukowe i filozoficzne próby powiązania tych zjawisk w jakiegoś rodzaju system, do niczego nie prowadzą, ponieważ. człowiek nie może zrekonstruować idei całości wychodząc od poszczególnych faktów, a także nie może domyślić się zasad podziału całości bez znajomości praw, na których ten podział się opiera. Poznaj samego siebie ? nabiera szczególnie głębokiego znaczenia; jest to jeden z symboli prowadzących do znajomości prawdy. Tak więc poznawanie świata i poznawanie człowieka będą się nawzajem wspomagać. Poznając świat i jego prawa, człowiek poznaje siebie, a poznając samego siebie, poznaje świat. W tym sensie każdy symbol uczy nas czegoś o nas samych. 

Człowiek w normalnym, naturalnym dla niego stanie, traktowany jest jako dwoistość. Składa się on całkowicie z dwoistości czy też ?par przeciwieństw?. Wszystkie doznania, wrażenia, uczucia i myśli człowieka dzielą się na dodatnie i ujemne, pożyteczne i szkodliwe, konieczne i niekonieczne, dobre i złe, przyjemne i nieprzyjemne, Praca centrów toczy się pod znakiem tego podziału. Myśli przeciwstawiają się uczuciom. Impulsy ruchowe przeciwstawiają się instynktownemu pragnieniu spokoju. Jest to dwoistość, w której zawierają się wszystkie postrzeżenia, wszystkie reakcje, całe życie człowieka. Każdy człowiek, który choć trochę obserwuje samego siebie, może sam w sobie dostrzec tę dwoistość. Przy czym dwoistość ta będzie wydawała się zmienna; to, co dzisiaj zwycięża, jutro staje się ?pokonanym?; to, co dzisiaj dominuje, jutro staje się drugorzędne i podporządkowane. I wszystko jest jednakowo mechaniczne, jednakowo niezależne od woli, i jednakowo nie prowadzi do żadnego celu. Zrozumienie w samym sobie dwoistości zaczyna się od uświadomienia sobie mechaniczności i zdania sobie sprawy z różnicy między tym, co mechaniczne, a tym, co świadome. Zrozumienie to musi być poprzedzone zniszczeniem okłamywania siebie, w którym człowiek żyje, uważając swoje nawet najbardziej mechaniczne działania za wolicjonalne i świadome, a siebie samego za jednego i całego. Kiedy to okłamywanie siebie zostaje zniszczone i człowiek zaczyna widzieć różnicę pomiędzy tym, co jest w nim mechaniczne, a tym, co jest świadome, zaczyna się walka o urzeczywistnienie w życiu świadomości i podporządkowanie tego, co mechaniczne, temu, co świadome. W tym celu człowiek zaczyna od prób podjęcia określonej decyzji, wynikającej ze świadomych motywów i wymierzonej przeciwko mechanicznym procesom, które zachodzą zgodnie z prawami dwoistości. Stworzenie trwałej trzeciej zasady oznacza dla człowieka przekształcenie dwoistości w troistość. Całość ciała fizycznego, wszystkie jego komórki są, jeśli można tak powiedzieć, przeniknięte emanacjami materii. A kiedy są już wystarczająco nasączone, to wtedy materia zaczyna się krystalizować. Krystalizacja tej materii stanowi formowanie się ?ciała astralnego?. Przejście materii  w emanacje i stopniowe nasycenie nimi organizmu jest tym, co alchemia nazywa przekształceniem albo ?transmutacją?. To właśnie owo przekształcenie ciała fizycznego w ciało astralne alchemia nazwała transmutacją grubego w subtelne, lub też przekształceniem metali nieszlachetnych w złoto. Całkowita transmutacja, to znaczy powstanie ?ciała astralnego?, możliwa jest tylko w zdrowym, normalnie funkcjonującym organizmie. W chorym, wypaczonym albo uszkodzonym organizmie żadna transmutacja nie jest możliwa. Przekazanie znaczenia symboli człowiekowi, który nie osiągnął jeszcze zrozumienia ich w samym sobie, jest niemożliwe. Brzmi to jak paradoks, ale znaczenie symbolu i ujawnienie jego istoty może być dane tylko temu i zrozumiane tylko przez tego, który sam już wie, co symbol zawiera. Wtedy symbol staje się dlań syntezą jego poznania i służy mu do wyrażania oraz przekazywania tego poznania, tak jak służył przedtem człowiekowi, który go skonstruował.  Symbolika alchemii łączy wiele zależności w jedną całość i może służyć jako środek do przekazywania idei jedności w snach czy na jawie…


Geneza Powstania Opisu Snu
Źródła Internetowe oraz?

« »

Permanent Link

Opisz swój sen

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *