Dusza ludzka składa się z 600 tyś elementów 
a każdy z nich ma liczne pod-elementy…..
Kabała

 

Cytaty z Kabały
Prawdy Mistyki Żydowskiej

 

 Kabała to duchowa mistyczno-filozoficzna szkoła judaizmu. Do jej podstawowych źródeł zaliczają się:
Tora, Ec Haim (Drzewo życia), Talmud dziesięciu sefirot a także inne dzieła w tym Księgę Stworzenia (Sefer Jecira) Księdzę Pobożnych (Sefer chasidim) Księgę Jasności (Sefer haBahir) Księgę Blasku (Sefer haZohar) Ogród Granatów (Pardes Rimmonim)…

Źródło: Kabała


„”Podstawę badania, nauki kabały stanowi wzajemne przenikanie się wszystkich części wszechświata: tego, jak wszystkie części ogromnej rzeczywistości wszystkich poziomów egzystencji, którymi zarządza jedno prawo natury, przeplatają się nawzajem, łączą się i jednoczą dopóty, dopóki nie utworzą jednej całości, w której wszystko będzie połączone w jedność”…”
Źródło: Kabała


„Przyjmuje się, że kabała jest to mistyczno-filozoficzna nauka która określa, że materialny świat oraz światy duchowe, które znajdują się nad nim, zostały stworzone przez Stwórcę w celu sprawienia maksymalnej radości i zadowolenia stworzeniom, co w kabale określa się terminem „zamysł stworzenia”. Jednak cel nie może być osiągnięty bez udziału stworzeń (dusz ludzi), które inkarnują się w materialnym świecie, dopóki poprzez odmianę swojej natury nie staną się godne. Dzięki nauce kabały człowiek poznaje w jaki sposób został stworzony świat, jakie prawa nim rządzą, kim jest człowiek i w jaki sposób powinien odmienić swoją naturę, aby stać się podobnym do Stwórcy i osiągnąć połączenie z Nim. Stan ten w kabale nazywa się Końcowe naprawienie „Gmar Tikun” a jego osiągnięcie jest celem studiów kabały…”
Źródło: Kabała


„Przedmiotem badań Kabały jest konstrukcja duchowa nazywana duszą. Ta konstrukcja składa się z 600.000 części, a każda z części dzieli się na liczne podelementy. Te podelementy są umieszczane wewnątrz ziemskich pragnień (4 pierwsze poziomy). „Człowiek świadomy wie, że znajduje się w ciele, ale ciałem nie jest. Kocha swoje ciało, ono jest jego miejscem zamieszkania, jego domem. Nie postępuje wbrew ciału, bo głupotą jest działać na szkodę własnego domu, ale nie jest też materialistą. Jest ziemski, ale nie jest materialistą. Jest realistą, ale nie materialistą. Wie, że ma w sobie coś, co przetrwa każdą śmierć. Wie, że ma w sobie coś, co jest wieczne, i czas nie może tego zniszczyć. Doszedł do tego przez kontemplacje, medytację, wgląd i miłość. Odczuwa to wewnątrz siebie. Nie boi się śmierci, ponieważ wie, czym jest życie”…”
Źródło: Osho


„”Według Kabały nie ma nic, co byłoby stworzone przez wyższą siłę bez celu, tak i bez wątpienia ma ona własny cel dzieła stworzenia, które odkrywa się przed nami. Z całej różnorodności istniejącej w rzeczywistości, którą stworzyła wyższa siła, najważniejszym wydaje się być rozumne odczucie, dane wyjątkowo człowiekowi, dzięki któremu odczuwa on cierpienia bliźniego. Dlatego jeżeli wyższa kierująca siła posiada cel dzieła stworzenia, to jej obiektem jest człowiek, a wszystko jest stworzone tylko po to, by człowiek osiągnął swoje przeznaczenie osiągnięcie stanu odczuwania wyższej siły, kierującej nim, podobnie jak odczuwa wszystko, co go otacza”…”
Źródło: Kabała


„Kabała jest to duchowa nauka, oparta o idee której poprzedzały judaizm i inne religie…”
Źródło: Filipa Berga


„Kabała jest to nauka o istniejącej rzeczywistości i metodzie jej właściwego postrzegania przez człowieka…”
Źródło: Michaela Laitmana


„W hebrajskim każda litera jest liczbą, każdy wyraz przemądrą kombinacją, każde zdanie straszliwą formułą, która, gdy ją kto potrafi wymówić z potrzebnym przydechem i akcentem, z łatwością może poruszyć góry i osuszać rzeki. Słowo wprawia w ruch powietrze i umysł, działa na zmysły i duszę zarazem (..) słowo jest koniecznym pośrednikiem między materią a wszelkim umysłem. Co ważne nigdy nie należy przywiązywać się do samego słowa, obrazu, ani do symbolu, lecz należ wnikać w myśl w nich ukrytą. ( Unoszącą się ponad nimi jako idea główny przekaz )…”
Źródło: Jan Nepomucen Potocki Kawaler maltański
Autor: Manuscrit trouvé a Saragosse


„Niechaj twoje szaty będą białe jak śnieg.., Jeśli jest noc, rozpal mnóstwo świateł, aż wszystko zajaśnieje.., Teraz zacznij łączyć kilka liter, albo i dużo, przemieszczaj je i składaj, by rozgrzało ci się serce. Miej baczenie na ruchy liter i na to, co możesz uzyskać, mieszając je. A kiedy spostrzeżesz, iż serce ci się już rozgrzało, kiedy ujrzysz, iż poprzez kombinacje liter domyślasz się rzeczy, których nie mogłeś pojąć sam ani przy wsparciu tradycji, kiedy gotów jesteś przyjąć przenikający ciebie strumień boskiej mocy, użyj wówczas całej głębi swojej myśli, by przedstawić sobie w swym sercu Imię i Jego najwyższe anioły, jakby były istotami ludzkimi, które stanęły obok…”
Źródło: Jakub Izaak Horowic


„”Kabalista jako badacz wyższego świata odkrywa, że wszystkie światy i sama nauka kabała są połączone tylko dziesięcioma rzeczywistościami, które nazywają się dziesięć sfirot (hebr. „dziesięć blasków”) i tworzą porządek składający się z pięciu części. Te części z kolei tworzą punkt świata jako Nieskończoności”…”
Źródło: Kabała


„”Nauka kabały ukrywa się przed głupcami, żeby nie było błędnych interpretacji nauki. Jak jest obowiązkiem otwieranie tego, co zostanie poprawnie zrozumiane, tak staje się naszym obowiązkiem nie otwierania tego, co nie zostanie poprawnie zrozumiane”…”
Źródło: Rozważania Kabalistyczne


„Według Spinozy Kabała wskazuje że Bóg, czyli wszech-istota składająca się z nieskończonej liczby przymiotów, z których każda wyraża treść wieczną i nieskończoną, istnieje koniecznie. Cokolwiek jest, jest w Bogu i nic bez Boga nie może być, ani dać się pojąć. Jestestwo wieczne i nieskończone, które nazywamy Bogiem, czyli Naturą, działa z tą samą koniecznością, z jaką istnieje…”
Źródło: Baruch Spinoza


„Według Kabały prawidłowo rozumiany izomorfizm pomiędzy prawem Tory a idealnym związkiem struktur świata przyrody jest podstawą kabalistycznej doktryna form i idei. W Midrasz Genesis Rabba , znajdujemy stwierdzenie, że Bóg przekazał w Torze ukryty między wierszami język opisujący sposób wzorów postępowania dla wszelkiego stworzenia. To właśnie na tej podstawie można wyrazić pogląd, że wszelkie namacalne przejawy materii są zdecydowanie mniej istotne i realne niż idee, które je opisują, to właśnie ta koncepcja staje się fundamentem dla kabalistycznej teorii dziesięciu Sefirot. W „Sefer Jecira”, Sefirot są określane jako archetyp, czyli numeryczne, obrazowe lub ideowe formy, utożsamiane jako kabalistyczne tłumaczenie lub równoważne do idei opisujących drogę wszechrzeczy i naszych dusz od nieokrzesanej iskry aż do doskonałości. Kabalistyczna doktryna dziesięciu Sefirot jest więc rozumiana przez kabalistów jako archetypy wartości, poprzez które Bóg stworzył strukturę mikro i makro światów. W tym kontekści uznając, że Bóg i wszelkie stworzenie składają się w swojej istocie z prawdziwe wartości czystego istnienia; „wiedzy”, „zrozumienia”, „dobroci”, „sprawiedliwości” i „piękna”. Kabaliści umieszczają doktryne idei u podstaw teozofii. Dlatego też kabaliści utrzymują, że tylko takie idealne wartości, które są najbardziej istotne i prawdziwe prowadzą do Boga a przedmioty materialne w widzialnym dla nas świecie są jedynie cieniem lub odbiciem prawdziwej rzeczywistości bez żadnej duchowej wartości, a dopiero nad nimi unoszą się wartościowe idee które jak drogowskazy oświetlają wędrującej duszy do Boga… „
Źródło: Kabała


„Prawidłowo rozumiana Kabała, zapewnia spójne i pełny obraz mikro i makro świata jak i ludzkości. Daje pojęcie intelektualnie, moralnie i duchowo o drodze człowieka do Boga co staje się szczególni istotne dla życia każdego człowieka…”
Źródło: Kabała


„Zanim świat został stworzony było jedynie Najwyższe światło, wypełniające wszystko. Nie było wolnego miejsca ani pustki. Wyłącznie nieskończone, równe światło wypełniało wszystko. Wtedy On postanowił stworzyć światy i stworzenia. Tak by objawić Swą doskonałość, co stało się przyczyną stworzenia światów…”
Źródło: Izaak Luria Aszkenazi


„Mędrcy kabały określają, że w odróżnieniu od innych kierunków duchowych i religijnych kabała jest nauką praktyczną. Człowiek studiujący kabałę powinien realnie poznać, nie tylko umysłowo i teoretycznie, ale i w praktyce, za pomocą swoich zmysłów, wszelkie światy duchowe oraz prawa w nich obowiązujące. Kabała otwiera ukryte przesłanie Tory, którą rozpatruje jako wskazówki w jaki sposób osiągnąć „Końcowe Naprawienie”. Z punktu widzenia kabały przyczyną wszystkich problemów ludzkości ogólnie i każdej istoty z osobna jest niezgodność z prawami wszechświata…”
Źródło: Kabała


„Każdy z duchowych światów, jak uważają kabaliści, podzielony jest na 10 stopni, które nazywane są „sfirot”, upraszczając sfery realnego istnienia. Sefiry to Malkuth, Jesod, Nezach, Hod, Tifereth, Chesed, Geburah, Chokmah, Binah, Kether…”
Źródło: Kabała


„Sefer haZohar Księga Blasku traktuje głównie o Ain Sof – Bogu nieskończonym i niepoznawalnym oraz o tym, że wszystko, co dzieje się w świecie materialnym jest złudzeniem, jednak ma swoje odbicie w świecie duchowym i patronuje im któraś z Sefir. Zohar zajmuje się też duszą, grzechem i miejscem człowieka w Stworzeniu – wskazuje, że pobożny człowiek może dostąpić jedności z Bogiem jeszcze przed śmiercią, przechodząc najpierw przez każdą z Sefir…”
Źródło: Kabała


„Sefer haBahir Księga Światła Ukrytego jeden z podstawowych tekstów kabalistycznych. Wiele zawartych w nim treści ma charakter nieortodoksyjny. Porusza, między innymi, kwestie symbolicznej wykładni liter alfabetu hebrajskiego i ich związku ze stworzeniem świata. W swej treści odwołuje się do Sefer Jecira. W księdze pojawia się koncepcja dziesięciu sefirot , trzech wyższych i siedmiu niższych, skojarzonych z przykazaniami Dekalogu. Pojawia się w niej również żeński aspekt Boga , dziesiąta sefira szechina. Sefer haBahir zawiera również pierwsze koncepcje idei wędrówki dusz, zwanej w kabale jako gilgul…”
Źródło: Kabała


„Sefer chasidim Księga pobożnych to najważniejszy tekst powstały w kręgu kabalistów chasydyzmu. Jest luźnym zbiorem nauk i opowieści, egzegez biblijnych i nieraz cudownych opowieści. Odbija w sobie obraz prawd o życia które powinny być stosowane przez kabalistów. Istotą księgi jest przedstawienie nowego ideału pobożności, na który składają się: odwrócenie się od rzeczy tego świata, zobojętnienie duszy i skrajny altruizm . Wizja świata zawarta w księdze jest głęboko pesymistyczna, jedynie nadzieja przyszłego odkupienia jest źródłem optymizmu. Księga postuluje całkowite odrzucenie materialistycznego stylu życia i pogardę dla pieniądza . Prawdziwy chasyd powinien być nieczuły na obelgi i znosić wszelką hańbę. Według tego nurtu kabały opanowanie pragnień i rygor wewnętrzny na drodze do Boga jest jedyną droga do osiągnięcia doskonałości. Kabalista powinien trzymać się prawa niebios din szamajjim wykraczającego prawo Tory co przekracza również zalecenia halachy…”
Źródło: Kabała


„”Ec Chaim” Drzewo Życia wyjaśnia porządek stwarzania świata, stopniowe opuszczanie się Jedynej Siły Stwarzającej aż do naszego świata i jednoznacznie objaśnia ścisły związek przyczynowy istniejący między duchowymi korzeniami, a ich skutkiem objawiającym się na każdym etapie tego procesu.Posługuje się niezwykle mistycznym językiem i terminologią opisuje strukturę wszechświata, obieg dusz, tajemnicę liter hebrajskich, a także przyszłość ludzkości…”
Źródło: Izaak Luria Aszkenazi


„”Talmud dziesięciu sfirot”, Tu daje się zauważyć wielowiekowy łańcuszek przekazywania kabalistycznej wiedzy i wyjaśnienie każdemu pokoleniu, zgodnie z jego potrzebą”…”
Źródło: Rabbi Jehudy Aszlaga – Baal Sulama


„Ogród Granatów Pardes Rimmonim kabalistyczny tekst który systematyzuje dotychczasowe pisma oparte na objawieniach, w których do opisu zagadnień kabalistycznych używa się argumentacji rozumowej. Dzieło to uważane są za systematyzację istniejącej wiedzy kabalistycznej przez scalenie wczesnych nurtów z przekazem Zohar. Dzięki temu osiągnięto jedność nauk kabalistycznych i solidną podstawę do zrozumienia kabalistyki żydowskiej…”
Źródło: Kabała


„Mądrość ta wyraża przez siebie, ni mniej ni więcej, jak kolejność zejścia korzeni, uwarunkowanych połączeniem przyczyny i skutku, podporządkowanych stałym i absolutnym prawom, które połączone ze sobą i ukierunkowane na jeden wielki, lecz bardzo ukryty cel, który nazywany jest: „Otwarcie Boskości Stwórcy jego stworzeniom w tym świecie…”””
Źródło: Baal Sulam


„”Wiadomo, że koniec czynności i jej rezultat zawsze istnieje w jej początkowym zamiarze tak, jak pragnący zbudować dom buduje go w myślach i to jest jego celem. Tworzy on plan budowy tak, aby zamierzony cel został osiągnięty.Tak samo jest we wszechświecie: po wyjaśnieniu celu, staje się zrozumiałe, że porządek dzieła stworzenia we wszystkich swoich postaciach jest z góry zdeterminowany zgodnie z tym celem rozwoju ludzkości i umacniania jej właściwości oddawania do takiego stopnia, gdy będzie w stanie odczuwać wyższą kierującą siłę jak bliźniego.”Człowiek uzyskuje właściwość oddawania stopniowo, można tę drogę przyrównać do schodów, po których człowiek podnosi się, pokonując jeden po drugim stopnie, dopóki nie osiągnie celu. I trzeba wiedzieć, że ilość i jakość tych stopni określana jest przez dwie rzeczywistości: Rzeczywistość materii porządek ujawnienia wyższego światła od góry do dołu z Pierwszego źródła, które określa miarę i jakość światła, docierającego od Stwórcy. Światło te przenika przez osłony, jedną za drugą, dopóki nie powstanie z niego materialna rzeczywistość i materialne stworzenia. Rzeczywistość wyższego rozumu po odkryciu opuszczania się od góry do dołu, zaczyna się porządek podnoszenia w postaci schodów i ich stopni tak, jak rozwija się ludzkość, podnosząc się do osiągnięcia celu dzieła stworzenia.Obie te rzeczywistości są szczegółowo badane w nauce kabały, we wszystkich swoich postaciach”…”
Źródło: Kabała


„Kabała średniowieczna jest tylko kolejną fazą rozwoju mistycyzmu żydowskiego…”
Źródło: Kabała


„Kabaliści utrzymując, że Kabała to tradycja ustna, przekazywana od wieków, a niezbędna do właściwego zrozumienia Tory…”
Źródło: Kabała


„Pisma kabalistyczne studiowali już Esseńczycy, ich zasadą było że pilnie ich strzegli przed publicznym ujawnieniem…”
Źródło: Kabała


„[..] uświęca język hebrajski jako pierwotny język wszelkiego stworzenia i po Potopie to właśnie kabała staje się głównym źródłem wiedzy tajemnej, takim jak pismo, astrologia i kosmogonia oparta na 22 literach alfabetu hebrajskiego…”
Źródło: Kabała Zochar


„[..] traktuje głównie o Ain Sof – Bogu nieskończonym i niepoznawalnym oraz o tym, że wszystko, co dzieje się w świecie materialnym, ma swoje odbicie w świecie duchowym i patronuje im któraś z Sefir. „
Źródło: Kabała Zochar


„[..] zajmuje się też duszą, grzechem i miejscem człowieka w Stworzeniu – wskazuje, że pobożny człowiek może dostąpić jedności z Bogiem jeszcze przed śmiercią, przechodząc najpierw przez każdą z Sefir…”
Źródło: Kabała Zochar


„[..] zaleca pobożnemu człowiekowi drogę pobożności, wyrażonej w spokoju umysłu, ascezie i altruizmie, która prowadzi do stanu, w którym miłość i strach przed Bogiem zlewają się, a tak pobożny człowiek otrzymuje magiczne moce stwórcze.”
Źródło: Kabała Zochar


„W I wieku naszej ery rozwinęła się mistyka Merkawy, w sferze zainteresowań której pozostawały ekstatyczne kontemplacje boskiego tronu. Mistycy tego nurtu bazowali na biblijnych wizjach tronu czy też rydwanu Boga przekazanych przez Ezechiela…”
Źródło: Kabała


„[..] wprowadza znaczenie terminu Sefirot jako poszczególnych aspektów Stworzenia oraz wprowadza zaczątki doktryny metempsychozy (Gilgul)”
Źródło: Kabała


„Tora jako niezmienne słowo Boże stała się niezmiennym i uświęconym kanonem, podobnie stało się wkrótce z alfabetem hebrajskim. W tej sytuacji mistycy poszukujący w tej świętej księdze prawd uniwersalnych, a nie tylko dotyczących ludu Izraela, zwrócili się ku próbom odczytania tajemnych znaczeń, jakie miała nieść właśnie ze sobą Tora.”
Źródło: Kabała


„[..] postuluje istnienie Ain Sof – niepoznawalnego Absolutu, który emanuje z siebie pośrednie duchowe sfery (Sefiry), z których tworzy się materialne uniwersum. Bóg uznawany jest w niej nie za Stwórcę, a za pierwotną przyczynę Stworzenia wszelkich bytów…”
Źródło: Kabała


„Kabaliści uznają istnienie archanioła Metatrona – bożego agenta stwarzającego świat i wikłającego się w materię a więc skalanego nią…”
Źródło: Kabała


„Według Kabały nurty kabalistyczne zostały objaśnione przy pomocy uświęconych liter hebrajskich, z których uczyniono mistyczne ścieżki do oświecenia…”
Źródło: Kabała


„Kabała wprowadziła ideę uniwersalnego Absolutu w miejsce Boga rozumianego jako władca bezpośredni…”
Źródło: Kabała


„Kabała po przez Ain Sof widzi w Bogu niepoznawalną nieskończoność oraz wskazuje, że wszystko, co dzieje się w świecie materialnym, ma swoje odbicie w świecie duchowym i patronuje im któraś z Sefir…”
Źródło: Kabała


„Kabała jako Mistyka żydowska powstała w wyniku systematyzacji istniejącej wiedzy żydowskiej oraz scalenie jej z przekazem Zohar…”
Źródło: Kabała


„[..] rozwija wątek kreacji o ideę która wyjaśnia, dlaczego świat nie jest idealny, doskonały…”
Źródło: Kabała


„Według kabały to właśnie pęknięcie Sefir pod wpływem Boskiego światła było właściwym grzechem pierworodnym i fundamentalną przyczyną pomieszania dobra jak i zła w każdym człowieku, oraz zasadą występowania pokus ku złemu…”
Źródło: Kabała


„Kabała widzi zbawiania świata w moralnej odnowie rodzaju ludzkiego, która ma doprowadzić do usunięcia pierwotnej wady Wszechświata…”
Źródło: Kabała


„Kabała nie ma nic wspólnego z religią w tym ujęciu jest to raczej pewien mistyczny światopogląd na naturę wszechświata…”
Źródło: Kabała


„Doktryna Kabały opiera się na objawieniach, których doświadczyli prorocy w dalekiej przeszłości…”
Źródło: Kabała


„Kabaliści uważają, że tylko dzięki znajomości tajemnej wiedzy można odszyfrować prastare zapiski. Tym sposobem można poznać ukrytą naturę Stwórcy i przewidzieć jego zawierzenia względem nas jako rodzaju ludzkiego… „
Źródło: Kabała


„W interpretacji świętych tekstów ważną pomocą ma być poszukiwanie przyczyn oraz zrozumienie przykazań Boga po przez wewnętrzne zrozumienie oraz poszukiwanie sensu wydarzeń opisanych w Torze…”
Źródło: Kabała


„Rdzeniem Kabały jest system filozoficzny zakładający stworzenie wszechświata przy pomocy Sefir oddzielających go od boskiego ideału. Doktryna kabały opisuje zasady dokonywania aktu stworzenia i stanowi podstawę do zrozumienia roli człowieka w zbawianiu świata…”
Źródło: Kabała


„Kabały przypisuje ukryte znaczenia każdej literze lub słowu świętego tekstu i uczy jak interpretować uzyskane w ten sposób wskazówki…”
Źródło: Kabała


„Celem studiowania kabały jest zrozumienie przez własne indywiduum i w swoim wewnętrznym odczuciu oraz świadomości, że otaczająca rzeczywistość jest jednością i jest ściśle ze sobą połączona w każdym aspekcie, dosłownie w każdym. Przekazywanie tego spostrzeżenia prowadzone jest według kabalistycznej metodyki, przystosowanej do właściwości każdego pokolenia: za pomocą odpowiednich słów jak i ksiąg a nauka kabały prowadzi do głębszego zrozumienia praw życia i świata, co pozwala człowiekowi i ludzkości poprawnie orientować się w życiu…”
Źródło: Kabała


„Kabaliści widzą świat duchowy jak rząd stopni, „warstw”, poprzez które przechodzi „światło”(duchowość) od Najwyższego. Im niżej znajduje się stopień, tym mniej natchnienia od duchowego „światła” otrzymuje dusza, ponieważ „światło” trudniej przechodzić przez warstwy…”
Źródło: Kabała


„”Wszystkie kabalistyczne systemy wynikają z fundamentalnej charakterystycznej właściwości, dotykającej problemu związku człowieka z Bogiem. Rozmyślając abstrakcyjnie, można myśleć o Stwórcy albo jak o Samym Stwórcy, powołując się na Jego własną naturę, albo o Stwórcy w stosunku do Jego stworzenia. Jednak, wszyscy kabaliści zgadzają się w tym, że żadne religijne poznanie Stwórcy, nawet najwyższe, nie jest osiągalne inaczej jak tylko za pomocą rozumowania o stosunku Stwórcy do stworzenia. Sam Stwórca – absolutna Istota, znajduje się poza granicami jakiegokolwiek zrozumienia…”
Źródło: Kabała


„Według Kabały Najwyższy „skrócił” Swoje Światło aby powstała pustka w której dokonało się dzieło stworzenia. Aby Jego siła tworzenia przeniknęła tam, On opuścił „nić” Swojego Światła. W głębi tej „nici” dokonało się dzieło stworzenia…”
Źródło: Kabała


„[..] proces Boskiej emanacji to wypełnienie materii Boskim Światłem w centrum utworzonej pustki, gdzie iskry Boskiego Światła pozostają w nieświadomości. W ten sposób Stwórca przebywa „na wygnaniu od Samego Siebie” [..] W ten sposób „poznaje Samego Siebie” od nowa…”
Źródło: Kabała


„Według Kabały Stwórcę i duszę na początku jej duchowej drogi oddzielają cztery duchowe światy:Olam Acilut – Świat Błogosławieństw, „Świat Emanacji” (Najwyższy z Czterech Światów według Kabały, odnoszący się tylko do najczystszego Ducha Stwórcy) Olam HaBria – świat tworzenia(Przesycony wolą Stwórcy)Olam HaJecira – świat aniołów Gdzie wola sie wypełnia)Olam HaAsia – świat działania ( świat materialny gdzie można odnaleźć swoje miejsce w całym Boskim planie)Każdy z tych światów jest podzielony na 10 części nazywane Sfirot. A każda z 10 sfirot kojarzona jest z Imieniem Stwórcy…”
Źródło: Kabała


„Kabała utrzymuje że Tora staje się wszechobejmującym źródłem wiedzy, a przedstawione w niej stanowi także znaki na przyszłość. Na przykład, opis stworzenia świata utrzymuje pośrednie wskazówki na najważniejsze wydarzenia sześciu tysięcy lat istnienia świata…”
Źródło: Kabała


„Oprócz zwierzęcej duszy, otrzymanej od „Wyższych sił” i właściwej wszystkim żywym stworzeniom, człowiek posiada Boską duszę. Ta specjalna dusza – prosta emanacja Stwórcy, istniała do stworzenia świata. Za pośrednictwem człowieka ona wchodzi w materialne życie; i przy unicestwieniu jego ciała, ona albo powraca do swojego początkowego źródła, albo wchodzi w ciało innego człowieka…”
Źródło: Kabała


„Kabała mówi, że Źródłem duszy jest Najwyższy. Dusza jest nieśmiertelna i odradza się w nowych ciałach do tej pory, dopóki nie przejdzie przez wszystkie duchowe stopnie do samego Źródła „światła”, i powróci do Najwyższego…”
Źródło: Kabała


„Według Kabały Księga Zohar utwierdza w tym, że Tora była stworzona dla świata i jest instrukcją na jego tworzenie. Wychodząc z tego, Kabała mówi, że Księga Tory zawiera wszystkie informacje o naszym świecie, niektórzy kabaliści szukają w niej „ukrytych kodów”, które mają im pomóc w odkryciu budowy świata…”
Źródło: Kabała


„Fundament Kabały są tajemnice stworzenia i struktury wszechświata. Te wizje mistycznej kosmologii i teozofii stała się centrum Kabały…”
Źródło: Kabała


„Najstarszym źródłem Kabały jest Księga „Sefer Jecira” „Księga Stworzenia” której autorem był praojciec Awraam. Kabaliści uważają Awraama pierwszym w historii ludzkości, poznającym jedność wszystkich indywiduów i procesów, dzięki duchowej metodyce Kabały. Według opinii kabalistów Awraam był pierwszym człowiekiem potrafiącym zmienić swój los…”
Źródło: Kabała


„Księga „Bahir” jest jedną z najczęściej cytowanych pierwotnych źródeł Kabały…”
Źródło: Kabała


„”[..] teraz nie widać jaskrawego światła [..] w obłokach”… „
„”Słowa tego tekstu – lśniące i rozbłyskujące, ale ich blask może oślepić oczy”… „
Źródło: Bahir


„W „Bahirze” umacnia się, że zgłębienie tajemnic Maase merkawa jest tak samo dopuszczalne, jak i modlitwa (§ 68), ale uprzedza się, że możliwym jest w tym przypadku popełnienie błędu (§ 150). W „Bahirze” jest zawarta nauka o dziesięciu sefirot, których imiona (z wyjątkiem trzech z nich) pojawiają się w tekście, szczególnie interesujące jest ich odniesienie do wszechświata, dni tygodnia i człowieka… „
Źródło: Bahir


„Kabaliści uważają Zohar za osnowę kabalistycznej myśli i ogromną duchową siłę. Wielu z nich poleca posiadać ją w każdym domu. Czytanie Zohar na głos, nie zwracając uwagi na jego treść, po prostu dla „pożytku duszy” (kabaliści uważają, że czytanie Zohar ma pozytywny wpływ na podświadomym poziomie)…”
Źródło: Kabała


„W nauce Kabały kładziony jest szczególny akcent na kluczową rolę człowieka w naprawieniu świata, w związku z koncepcjami wygnania, odkupienia i wędrówki dusz, po to by utrzymać boską energię w swoim wnętrzu, niezbędną dla tego, żeby świat stał się właściwie rozumianą formą gdyż zadanie ludzkości polega na tym, żeby dokonać tikkun – przywrócić boską iskrę do stany doskonałości – dlatego niezbędnym jest zaprowadzenie na świecie boskiego porządku i królestwa prawa Jego… „
Źródło: Ibn Gwirola


„Zmartwychwstanie, o którym mówią prorocy i które będzie mieć miejsce po tym, jak przyjdzie Mashiah, zdaniem Nachmanida, odnosi się do ciała. Ciało fizyczne człowieka poprzez wpływ duszy może przekształcić siebie w tak czystą istotę, że i ono stanie się wieczne…”
Źródło: Kabała


„Kabała jest zbudowana na tym, że Boski język (język hebrajski) oddaje istotę rzeczywistości. Kabała zajmuje się nie tyle zagadnieniami istoty samego Boga, ile praktycznymi sposobami odzyskania odczucia Jego bliskości. Żeby znaleźć Boga w sobie i odpieczętować duszę, rozplątać krępujące ją węzły”. To jest możliwe przez przyjęcie „hochma haceruf”, które uwalniają kabalistę „z zamknięcia w sferach przyrody i prowadzą go ku granicom sfery Boskiej”. Kabalista także dowolnie często może „widzieć” i „słyszeć” duszę swojego opiekuna duchowego, który staje się dla ucznia „magnesem od wewnątrz, otwierającym szeroko zamknięte drzwi jego duszy”…”
Źródło: Kabała


„Kabała jest najkrótszą i najwierniejszą drogą do osiągnięcia bliskości z Bogiem. Jest jedynym celem kabalisty – osiągnąć Ejn Sof, nie zatrzymując się na „niższych” stopniach. Właśnie dlatego poświęcenie i odosobnienie w studiowaniu Kabały jest wskazane. Drogę pobożności, wyrażonej w spokoju umysłu, ascezie i altruizmie, która prowadzi do stanu, w którym miłość i strach przed Bogiem zlewają się, a tak pobożny człowiek otrzymuje magiczne moce stwórcze… „
Źródło: Kabała


„Kabała zaleca również powstrzymywać się ze zmysłowych zadowoleń… „
Źródło: Kabała


„Należy przestudiować Tanah, Misznę i Gemarę, zanim ktokolwiek zabierze się do studiowania kabały…”
Źródło: Kabała


„Podkreślając wagę logicznej analizy, prawdziwą wiedzę można ujrzeć tylko oczami duszy, patrzącej we wewnętrzne, własna istota pojawia się wtedy jako myśl żywiąca cały wszechświat. „Do tej pory, póki wszystko, co istnieje, jest zawarte w Jego bycie, On obejmuje wszystko istniejące. Substancja Jego jest obecna w Jego sfirot, i Sam On – we wszystkim, i nic – poza Nim”… „
Źródło: Kabała


„Kabała mówi o tajemnicach życia, zasadach i normach chasidim (sprawiedliwych)… „
Źródło: Kabała


„”Wszystko w Tobie i Ty we wszystkim; wypełniasz wszystko; wszystko było stworzone, Ty byłeś we wszystkim; do tego, kiedy wszystko było stworzone, Ty byłeś wszystkim”… „
Źródło: Gerszom Szolem


„Właściwie rozumiana Kabała sprawia że kabalista rozumie Acilut (emanację), to on rozumie całą przyrodę. Skoro zna tajemnice realności, to może kierować przyrodą… „
Źródło: Gerszom Szolem


„Zgodnie z nauką chasydzką, Bóg przebywa wszędzie, każde zjawisko i wydarzenie stają się bezpośrednim przejawem Jego istoty. Zadaniem człowieka jest przezwyciężenie ograniczenia własnego bytu i zlanie się z Boskim światłem. Chasydzi uważają radość za największą cnotę, traktują śpiew i tańce, jako drogę służenia Najwyższemu… „
Źródło: Gerszom Szolem


„Ani jeden z najwyższych duchowych światów nie jest w stanie odbić w całej pełni tego, co odbywa się w zmysłowym „świecie działania”, gdzie pomieszały się dobro i zło, prawda i kłamstwo. Tylko w tym świecie osiągalne jest Zbawienie, obejmujące cały wszechświat. Ale Zbawienie nieodłącznie od naprawienia rodzi się z dialogu stworzenia i Stwórcy, i wynosi znikomą materię do poziomu ducha, osiąga kulminację dopiero w zjednoczeniu z Bogiem… „
Źródło: Kabała


„”[..] trzeba kochać Boga, słuchać Jego słowa, trzeba przylgnąć z bojaźnią i miłością do Niego. Bo On jest twoim trwaniem i długim życiem, gdy będziesz mieszkał w ziemi, którą Bóg przysiągł dać twoim praojcom.”… „
Źródło: Dwarim
Autor: Tora Pardes Lauder 30:20


„Osiągnąć dwekut – znaczy zrozumieć Obecność Boga w twoim życiu co wymaga całkowitego rozpuszczenia w nim własnego „ja”… „
Źródło: Dwarim


„”Melo kol haarec, kewodo”.– „Cała ziemia pełna sławy Jego”… „
Źródło: Kabałah .
Autor: Is. 6:3


„”Sziwiti Adonai lenegdi tamud”. – „Widzę Pana przed sobą zawsze”… „
Źródło: PS. 16:8


„”
Źródło: p.66


„Kabała wskazuje że można służyć Bogu w zwykły sposób nie tylko modlitwą ale także zwykłym normalnym życiem… „
Źródło: Rabbi Jaakow Ichak


„”Kabała u podstaw swojej wiary wskazuje, że do początku stworzenia, było wyłącznie Wyższe Światło, wszystko sobą wypełniające. I kiedy postanowił On stworzyć światy i stworzenia je zasiedlające, Tym otwierając doskonałość Swą, Co stało się przyczyną powstania światów, Skrócił siebie On do centralnego punktu – I skurczyło się światło i oddaliło, Pozostawiając pustą, niczym nie wypełnioną przestrzeń. I równomiernym było skurczenie światła wokół centralnego punktu tak, że miejsce puste formę okręgu stworzyło. Ponieważ takim było skrócenie światła. I po skurczeniu tej, w centrum wypełnionej światłem przestrzeni, Wynikła okrągła pustka, wyłącznie wtedy objawiło się miejsce, gdzie mogą stworzenia i twory istnieć. I przeciągnął się z Nieskończonego, światła promień prosty, z góry do dołu opuścił się wewnątrz przestrzeni pustej tej. Przeciągnęło się, opuszczając się po promieniu, nieskończone światło w dół, i w przestrzeni pustej tej stworzyło wszystkie całkowicie światy. Przed tymi światami był Nieskończony, w doskonałości tak pięknej swojej, że nie ma sił u stworzonych poznać doskonałości Jego – przecież nie może stworzony rozum sięgnąć Go. Przecież nie ma u Niego miejsca, granicy i czasu. I promieniem opuściło się światło do światów, w czarnej przestrzeni pustej znajdujących się wszystkich. I krąg każdy od każdego świata i bliskie do światła – ważne, aż nie znajdujemy świat materii nasz w kropce centralnej, wewnątrz wszystkich okręgów w centrum lśniącej pustki. I tak oddalony od Nieskończonego – najdalej ze wszystkich światów, i dlatego materialnie tak niski – gdyż wewnątrz okręgów wszystkich znajduje się on – w samym centrum lśniącej pustki”…”
Źródło: Kabalista Izaaka Lurii Ari „Ec Haim”
Autor: cyt. z „Drzewo Życia”


„W kabale rozpatrywane jest pojęcie gilgul (przeistoczenie). Ono jest wykorzystywane dla wyjaśniania problemu niesprawiedliwości i tego, dlaczego nawet niewinne niemowlęta cierpią i rodzą się kalekie. Nauka o gilgulim rozwijała się w „Zoharze” i jeszcze szczegółowiej – w „Sefer Gilgulim” i pismach Ari… „
Źródło: Kabała


„Kabała w księdze „Bahir” widzi po przez interpretacje liter żydowskiego alfabetu, mistykę przekazana przez najwyższego rodzajowi ludzkiemu. Wiedza Kabały omawiana jest zazwyczaj w kontekście sefirot ujawniając takie pojęcia, jak tiefilin, cycut, lulaw i etrog, a także pojęcia, będące obecne w „Sefer Jecirah”, na przykład trzydzieści dwie Drogi Mądrości (§ 63), dwanaście diagonalnych granic (§ 95), a także „Oś, Sfera i Serce” (§ 106). W ogóle liczby grają w księdze „Bahir” nader znaczącą rolę. Są wprowadzane dwa niezwykłe pojęcia, związane z aniołami albo anielskimi siłami. Jedno z nich – Cura, które dosłownie oznacza „forma”, inne – Koma, które można przetłumaczyć jako „struktura”, „ciało” (§§ 8, 166). Inne terminy, zastosowane do aniołów, – Zarządcy (Manchigim) i Pracownicy (Pkidim). Najważniejsze objawienie „Bahira” są różne Imiona Najwyższego (§ 112). Mówi się i o Imieniu, które wspomina się w Talmudzie i składa się z dwunastu liter (§§ 107, 111), i o siedemdziesięciu dwóch kombinacjach Imienia, jako Jego pochodnych (§§ 94, 107, 110). To Imię wspominane jest we wczesnych talmudycznych źródłach. W „Bahirze” także jest zawarta nauka o Cimcum o skróceniu Boskiego Światła, ale jedynie w zarysie…”
Źródło: Kabała


„Według Kabały kontakty z Bogiem osiągalne są poprzez modlitewną ekstazę. Według poglądów Kabalistów żydowskich centralne miejsce nauki danej ludziom przez Boga należy się cadykowi, temu, który osiągnął najwyższy stopień kontaktów z Bogiem i „w myśli znika w Nim”. Cadyk może znieść wyrok Boga; cadyk nie ma władzy tylko nad Pańskimi zrządzeniami losu, które skierowane dla dobra ludzi. W takich czasach, kiedy cadyków jest mało albo oni są w stanie niedoskonałości i nie są w stanie znieść wyroków Boga, ludziom jest niedobrze, gdyż świat musi sobie radzić wtedy sądem a nie miłosierdziem. Cadyk nie powinien, jednak, być dumny ze swojej potęgi, gdyż staje się tylko kanałem, po drugiej stronie którego znajduje ujście błogosławieństwa Bożego…”
Źródło: Rabbi LewiIchok Berdyczowski


„”Stwórca uczynił wszystko i gdyż On wszystko!”… „
Źródło: Rabbi LewiIchok Berdyczowski


„Według Kabały każdą chwilę Bóg tworzy. On ciągle odnawia przyrodę i każdej chwili On wlewa siły w swoje stworzenia, we wszystkie światy – On Nieskończony. On – początek wszelkiego stworzenia, i ani jedna myśl nie może Go pojąć – On napełnia wszystkie światy i obejmuje wszystkie światy, nie ma miejsca wolnego od Niego, gdyż pełen świat sławy Jego”… „
Źródło: Rabbi LewiIchok Berdyczowski


„Hochma – mądrość, Bina – zrozumienie i Daat – wiedza… „
Źródło: Rabbi Szneur Zalman z Ladów


„W Torze według Kabały, istnieją dwie siły, śmiercionośna i życiodajna, i od wolnego wyboru chasyda zależy, jakiej sile on podporządkowuje się…”
Źródło: Rabbi Nachman z Bracławia


„Według Kabały uczeń powinien ” przylepić się do cadyka, chciwie przysłuchiwać się wszystkim jego słowom, i odrzucić mędrkowanie”…”
Źródło: Rabbi Nachman z Bracławia


„Część Kabalistów odrzuca doświadczenia ascetyczne i uważa, że służenie Bogu dochodzi do skutku w drodze duchowej otuchy i radości, a nie drogą ascezy…”
Źródło: Rabbi Izrael z Rużyna


„”Cadyk świętość świata; poprzez niego przepływają z góry wszystkie błogości świata, on powinien być otoczony dostatkiem, gdyż jeżeli sam cadyk ograniczony w korzystaniu z ziemskich dóbr, to i wpływy jego ograniczone”…”
Źródło: Rabbi Izrael z Rużyna


„”[..] ciało cadyka związane z jego duszą, a poprzez nią – z duszą wszystkich światów, z absolutną istotą. Prawdziwy cadyk to nie ten, który służy Bogu tylko drogą modlitwy i Tory lecz ten, który służy Bogu i wśród zadowoleń ziemskich. Tylko taki cadyk może kierować swoimi chasydami i prowadzić ich, służyć Bogu”…”
Źródło: Rabbi Izrael z Rużyna


„O Kabale „Żaden świerszcz nie wpadł na to, że może mu być potrzebna znajomość kwakania, a żabie wiedza o gramatyce jej rechotu. Tam, w przyrodzie, wszystko szło jak z płatka, gładko. Tylko w rodzaju ludzkim nic nie jest proste ani łatwe. Człowiek musi się uczyć , musi wciąż się kształcić, od kołyski aż po grób, i ile by się nie nauczył, nigdy tego nie będzie dość”…”
Źródło: Kabała« »