Są dwie rzeczy, które napełniają duszę podziwem i czcią, niebo gwiaździste nade mną, prawo moralne we mnie…..
Są to dla mnie dowody, że jest Bóg nade mną i Bóg we mnie…..
Immanuel Kant

 

 

 

Kabylion
Cytaty z Kabylion-u
(Prawa Naturalne i Nauki Hermetyczne)

 

 


Według Aurora Consurgens skarbnica mądrości hermetycznej posadowiona jest na fundamencie czternastu cnot głównych: na Zdrowiu, Pokorze, Świętości, Czystości, Sile, Zwycięstwie, Wierze, Nadziei, Miłości, Dobroci, Cierpliwości, Umiarkowaniu, Postawie duchowej i  Posłuszeństwie Bogu”. Przestrzeganie w zgodzie ze swoim wnętrzem tych postaw daje swoisty wgląd w naturę rzeczy istotę świadomego życia…
Źródło: Aurora consurgens


Kabylion to starożytni hermetyczny traktat upubliczniony po raz pierwszy 1908 roku przez Yogi Publication Society, zawiera całą wiedzę i mądrość starożytnego świata, przede wszystkim zaś Tablicy Szmaragdowej oraz Traktatów Corpus Hermeticum, stanowiących podwaliny dla alchemii, gnozy i mistycyzmu, mających olbrzymi wpływ na filozofię różokrzyżowców oraz innych tradycji mistycznych, ezoterycznych, gnostyckich i kabalistycznych. Jest symbolem absolutnej jedności mistyki, nauki i sztuki chęci poznawania świata, panowania nad sobą i otoczeniem oraz silną niezłomną wolą…
Źródło: Nauki Hermetyczne Kabylion


„Źródłem prawa naturalnego powinna być sama natura istoty ludzkiej, rozumiana jako wola Boga, i symboliczny nakaz podporządkowania się niekwestionowanym prawom rządzącym prawdziwą naturą życia i umysłu tej istoty zmierzającej na swojej drodze do zjednoczenia ze swoim Stwórcą. Treść prawa naturalnego wypisana jest przez Boga w sercu każdego człowieka. Prawo naturalne wynika bowiem z natury człowieka, stworzonej przez Boga. Słusznie więc nazywane jest Boskim, bo od Boga jako Stwórcy pochodzi. Pomimo Boskiego pochodzenia prawo to nie jest jednak narzucone z zewnątrz człowiekowi, lecz jest mu dane wraz z jego naturą, tak iż sprzyja i umożliwia realizację zdrowych dążeń i Prawa Naturalne reprezentują wartości samoistne, autonomiczne, uniwersalne i ponadczasowe jaźni człowieka…”
Źródło: Prawa Naturalne


„Popatrzcie na to wszystko, co dzieje się na niebie, jak światła nie zmieniają swego biegu, jak każde wschodzi i zachodzi zgodnie z porządkiem, każde w swoim czasie, nie zmieniając swych reguł. Popatrzcie na ziemię i zrozumcie na podstawie dokonanych od początku do końca na niej dzieł, że jak to wyraźnie widać, żadne z dzieł Boga się nie zmienia. Popatrzcie na lato i zimę, jak cała ziemia pełna jest wody, a chmury, rosa i deszcz pozostają na niej. Przypatrzcie się jeszcze letniej porze, gdy na początku słońce jest ponad ziemią. Z powodu żaru słońca szukacie cienia, a ziemia praży skwarem i nie możecie stąpać po ziemi lub po skale z powodu owego żaru. Przypatrzcie się, jak drzewa pokryte są zielonymi liśćmi i rodzą owoc. Zrozumcie to wszystko i pojmijcie, jak Ten, którzy żyje na wieki, dokonał wszystkich tych spraw. I jak Jego dzieła trwają przed Nim w każdym następnym roku, jak wszystkie Jego dzieła służą Mu i nie zmieniają się. Tak jak Bóg kazał, tak wszystko się dokonuje. Zważcie, jak morza i rzeki wypełniają swe zadania…”
Źródło: Księga Henocha


„To Ty masz pełną kontrole nad własnymi myślami i uczuciami. To Ty decydujesz o swoim życiu.i nikt nie powinien mieć ważniejszego wpływu na to poza Tobą. A więc wybierz to co jest dobre dla Ciebie z Twojego punktu widzenia najlepsze. Jako człowiek dojrzały i samodzielna autonomiczna jednostka sam zadawaj sobie różne pytania i odpowiadaj na nie. Uwierz w swój rozum, wewnętrzną mądrość, rozsądek i intuicję jako osoba dojrzała duchowo i intelektualnie…”
Źródło: Nauki Hermetyczne Kabylion


„To, co jest niżej, jest jak to, co jest wyżej, a to, co jest wyżej, jest jak to, co jest niżej, dla przeniknięcia cudów jedynej rzeczy…”
Źródło: Hermes Trismegistos
Autor: Tabula Smaragdina


„I tak jak wszystkie rzeczy powstały z jednego, z myśli jednego, tak wszystkie rzeczy zostały zrodzone z tej jednej rzeczy, przez przystosowanie…”
Źródło: Hermes Trismegistos


„Ojciec wszelkiego stworzenia całego świata jest tutaj. Ojcem jego jest Słońce, matką Księżyc, wiatr wynosił go w swym łonie, karmicielką jego jest ziemia. Siła jego jest zupełna, jeżeli zamieni się w ziemię. To jest zupełne, co powiedziałem o działaniu Słońca…”
Źródło: Hermes Trismegistos


„Oddzielisz ziemię od ognia, subtelne i lotne od gęstego, z wolna, z wielką zręcznością. Wznosi się z ziemi ku niebu i powtórnie zstępuje na ziemię i otrzymuje siłę wyższych i niższych. Tak posiądziesz chwałę całego świata. Dlatego odstąpi od ciebie wszelka ciemność. Ta jest wszelkiej mocy potężna siła: ponieważ zwycięży wszelką rzecz subtelną i przeniknie każde ciało stałe. Tak został stworzony świat…”
Źródło: Hermes Trismegistos


„Prawa Naturalne Wskazują Na Prawo Każdego Bytu By Kroczyć Swoją Własną Drogą Do Doskonałości Która Jest Dziedzictwem Każdej Istoty…”
Źródło: Prawa Naturalne


„Kybalion przedstawia filozofię hermetyzmu i siedem praw, na których się ona opiera, których rozumienie otwiera nam drogę do poznania zasad zarządzających całym wszechświatem, tworzącym go, uzupełniającym i wprowadzającym harmonie…..”
Źródło: Nauki Hermetyczne Kabylion


„Traktat nauk hermetycznych został spisany ponad 5000 tysięcy lat temu, przy czym zawsze był utrzymywany w tajemnicy wśród starożytnych mistyków i nie wymienia się w nim trzech najistotniejszych praw, które stoją ponad wszystkim. Gnostycy i mistycy oraz ich starożytnie stowarzyszenia i późniejsze Loże Masońskie i inni spadkobiercy twórców nauk hermetycznych nigdy nie odważyli się spisać tych praw na papierze, uważając ich znajomość za najwyższy stopień wtajemniczenia, uważając, że w nich zawiera się całkowity sens dzieła stworzenia i przekazywali je sobie w wielkiej tajemnicy ustnie……”
Źródło: Nauki Hermetyczne Kabylion


„Według założenia Praw Naturalnych wiedza Kabylionu, pojawia się w życiu człowieka zawsze w najbardziej do tego stosownym momencie doprowadzając do mentalnej transmutacji, odnosząc się do sztuki zmiany i przekształcenia własnych stanów psychicznych, jak również wpływ na otoczenie…”
Źródło: Nauki Hermetyczne Kabylion


„”Prawa Naturalne odnoszą się do wszelkich istot i bytów. Nawet tych, które w naszym przekonaniu nie są „ożywione”. Odnoszą się one do podstawy sensu istnienia życia we wszechświecie, mówią o drogach rozwoju każdej sfery istnienia, i każdej reguły działania wszechświata, we wszystkich formach i przestrzeniach. Te prawa nie zostały dokładnie wyjaśnione, a ci, którzy je poznali nie obwieszczali o ich istnieniu gdyż mieli głębokie przekonanie, że każdy człowiek odkryje je na swojej drodze w stosownym dla „niego” czasie. Bo człowiek miał je odkrywać sam, i sam „dojrzewać” do ich pojęcia. Tak, by mógł następować jego rozwój indywidualny, tak jak i poprzez nasz „własny wkład” ma następować rozwój całego gatunku ludzkiego. Zawsze tak się dzieje, plan rozwoju opiera się o wiele płaszczyzn”…”
Źródło: Nauki Hermetyczne Kabylion


„”Prawo Mentalizmu (umysłowości) Wszystko jest umysłem; Wszechświat jest Mentalny; Wszechświat składa się z myśli. Wszystko, co widzimy i doświadczamy w fizycznym świecie ma swój początek w naszym umyśle. Cała energia i materia na wszystkich swoich poziomach podlega Uniwersalnemu Umysłowi. Nasze umysły są jego częścią a nasza rzeczywistość jest manifestacją naszych umysłów. Każdy zewnętrzny skutek posiada swoją wewnętrzną przyczynę. Każdy efekt, który widzimy na zewnątrz, posiada swój określony powód istniejący w naszym wewnętrznym lub mentalnym świecie. To jest cała istota potęgi myśli i uczuć. Oznacza to, że okoliczności i warunki naszego życia, są rezultatem myśli i przekonań. Warunki i okoliczności, w jakich żyjemy nie określają życia, lecz ujawniają tylko prawdę o tym, jakim jesteśmy człowiekiem. Większość ludzi uważa odwrotnie, że myślą i czują w określony sposób z powodu zewnętrznych okoliczności nie wiedząc, że to właśnie moc ich myśli i uczuć tworzy te warunki, w jakich się znajdują. Przyswajając i stosując tę Prawdę, że nasze myśli tworzą rzeczywistość, udzielamy sobie mocy do stworzenia zmian, jakich pragniemy, aby zamanifestowały się w naszym życiu. Tworzenie rzeczywistości jest wewnętrzną pracą. Potęga myśli jest, nieograniczona. Nasz umysł jest częścią Uniwersalnego Systemu, a ponieważ nasze myśli są wytworem umysłu, wynika z tego, że moc naszych myśli jest także nieograniczona. Jeśli naprawdę zrozumiemy, że umysł jest sprzężony ze Źródłem Wszelkiej Mocy i że ta moc jest w nas, odkryjemy jedyne prawdziwe Źródło nieskończonej mocy, dla której wszystko jest możliwe, dla której nie istnieje nic, co jest niemożliwe. Dlatego trzeba sobie uświadomić, że wszelka moc myśli pochodzi z wnętrza. Nasze myśli są żywe. Najwięksi mistycy i nauczyciele żyjący na naszej planecie twierdzili, że wszystko jest energią. Ta fundamentalna Prawda została niezaprzeczalnie potwierdzona przez współczesną naukę. Nasze myśli są także energią one żyją. Za każdym razem, gdy zajmujemy się konkretną myślą, wysyłamy odpowiadającą tej myśli określoną częstotliwość lub inaczej energię o określonej częstotliwości”…”
Źródło: Kabylion Prawo Mentalizmu


„”Myśli materializują się. Przy pomocy wyobraźni i ciągłego powtarzania myśli, które wzmacniane są emocjami, tworzymy rzeczywistość. Wszystko co przydarza się w naszym życiu, stworzyliśmy przy pomocy naszych myśli, oznacza to, że kreują one rzeczywistość. Myśli rodzą się, a potem żyją własnym życiem. Na początku są naszą własnością, ale wkrótce zaczynają przejmować nad nami kontrolę i zaczynają nami rządzić. Zawsze postępujemy wg naszych nieuświadomionych myśli wewnętrznych. Dlatego tak bardzo ważnym jest pozytywne myślenie i wiara we wszystkie aspekty naszego życia. Ważnym jest to, że taki dar jest dany każdemu człowiekowi, należy go tylko sobie uświadomić a następnie nieustannie rozwijać”…”
Źródło: Kabylion Prawo Mentalizmu


„”Prawo Powiązania. Jak na górze, tak i na dole; Jak na dole, tak i na górze: Mówi nam, że istnieje harmonia i bezpośredni związek pomiędzy światem materialnym, umysłowym i duchowym. Nic nie istnieje, oddzielenie, gdyż wszystko pochodzi z Jednego Źródła. Ten sam wzór jest wyrażany na wszystkich poziomach istnienia, od cząsteczki kwantu po gwiazdy i odwrotnie. Wszystko jest Jednością, ale wyrażone w trzech niezależnych przestrzeniach: Podświadomości, Świadomości i Nadświadomości.Świadomość jest tym wszystkim, co poprzez zmysły, w sposób materialny, dostrzegamy. Podświadomość, to wszystkie energetyczne (niewidzialne) systemy przenikające świadomość, dzięki którym funkcjonuje wszechświat, żyją rośliny, ludzie i zwierzęta. Nadświadomości to przestrzeń nadzoru czyli wszystkie nadświadome zmysły mające pieczę nad podświadomością, według praw dotyczących prawidłowego działania w przestrzeni podświadomości i świadomości”…”
Źródło: Kabylion Prawo Mentalizmu


„Prawo Wibracji. Nic nie spoczywa; Wszystko się porusza; Wszystko jest w ruchu; Wszystko wibruje.”Prawo Wibracji mówi, że w materialnych światach Nic nie spoczywa; Wszystko się porusza; Wszystko jest w ruchu; Wszystko wibruje. Nauka potwierdziła, że wszystko we wszechświecie, włączając nas, jest tylko czystą energią wibrującą z różną częstotliwością. Nauki hermetyczne nie tylko mówią, że wszystko jest w ciągłym ruchu i wibracji, lecz również, że „różnice” pomiędzy rozmaitymi manifestacjami uniwersalnej mocy są w pełni powodowane zmiennymi częstotliwościami i rodzajami wibracji. Nie tylko to, lecz nawet WSZYSTKO, samo w sobie, ukazuje stałą wibrację o tak nieskończonym stopniu intensywności i gwałtowności, że praktycznie można uważać, iż jest w spoczynku.Nawet na płaszczyźnie fizycznej szybko poruszający się obiekt zdaje się być w spoczynku. Nauki głoszą, że duch jest na końcu jednego bieguna wibracji, a na końcu drugiego są pewne wyjątkowo gęste formy materii. Pomiędzy tymi dwoma biegunami istnieją miliony milionów różnych stopni i rodzajów wibracji, czyli różne wymiary. Nowoczesna nauka dowiodła, że to, co nazywamy materią i energią, to jedynie „rodzaje ruchu wibracyjnego”…”
Źródło: Kabylion Prawo Mentalizmu


„”Niektórzy z bardziej zaawansowanych naukowców, gwałtownie zbliżają się ku punktowi widzenia praw naturalnych, którzy utrzymują, że zjawiska umysłu to podobne rodzaje wibracji czy ruchu.Zasada, że „podobna energia przyciąga podobną”, na której opiera się Prawo Przyciągania, ma swoją podstawę właśnie w tym prawie wibracji. Wszystko, czego doświadczamy naszymi pięcioma zmysłami jest przekazywane poprzez wibracje”…”
Źródło: Rozważania nad Prawem Przyciągania


„”Prawo biegunowości (dwoistości dualizmu): „Wszystko jest dwoiste (podwójne); wszystko ma swoje bieguny; wszystko ma swoje pary przeciwieństw; to i przeciwne do niego, są tym samym (podobne i niepodobne są tym samym); przeciwieństwa mają identyczną naturę (są identyczne w swojej naturze), różnica leży w natężeniu; skrajności się spotykają; wszystkie prawdy są jedynie półprawdami; wszystkie paradoksy da się pogodzić. To Prawo mówi, że istnieją dwie strony wszystkiego. Rzeczy, które wydają się sobie przeciwne, są w rzeczywistości dwoma skrajnościami tej samej rzeczy. Na przykład ciepło i zimno, na pierwszy rzut oka, wydają się sobie przeciwne, ale prawdą jest, że są różniącymi się stopniem przejawiania tej samej rzeczy. To samo odnosi się do miłości i nienawiści, wojny i pokoju, zła i dobra, światła i ciemności, energii i materii. Można przejść od nienawiści do miłości, od strachu do odwagi poprzez świadome podniesienie własnych wibracji”…”
Źródło: Kabylion Prawo Mentalizmu


„”Prawo rytmu(cykliczności). Wszystko wpływa i wypływa; Wszystko płynie, na zewnątrz i do środka; wszystko ma swoje pływy (fale); wszystko wznosi się i opada (wszystkie rzeczy wznoszą się i upadają); ruch wahadła manifestuje (przejawia) się we wszystkim; odchylenie w lewo jest równe odchyleniu w prawo (miara wychylenia w prawo jest miarą wychylenia w lewo); rytm dąży do wyrównania (rytm się kompensuje). To Prawo mówi, że we wszystkim następują zwroty. Tą zasadę można zaobserwować w działaniu na przykładzie fal oceanu, przypływów i odpływów mórz, powstawanie i upadku wielkich imperiów, wahań naszych myśli od pozytywnych do negatywnych, sukcesów i porażek w naszym prywatnym życiu. Zgodnie z tym prawem, kiedy coś osiąga punkt kulminacyjny następuje powrót do przeciwnego stanu, który po osiągnięciu swojego krańcowego punktu znów wraca do poprzedniego. Aby być ponad tym prawem musimy uświadamiać sobie niemal niezauważalny początek ruchu wstecznego na naszej drodze do poprawy jakiegoś aspektu życia. Kiedy czujemy, że to Prawo zaczyna nas odciągać do tyłu starajmy się nie wpadać w panikę lub zniechęcenie. Zamiast tego skupmy nasze myśli na wyniku końcowym wiedząc, że jesteśmy jednością z wszechmocnym Uniwersalnym Umysłem, dla którego wszystko jest możliwe, walczmy, aby pozostać pozytywnie nastawionymi nie zważając jak daleko wstecz odciąga nas to Prawo. Nawet, jeśli nasze wysiłki okażą się porażką możemy znaleźć pocieszenie w myśli, że za sprawą tego samego Prawa musi wkrótce nastąpić pomyślny zwrot do przodu. Z czasem nasza wytrwałość zostanie wynagrodzona, okresy cofania się staną się krótsze aż w końcu zanikną”…”
Źródło: Kabylion Prawo Mentalizmu


„”Prawo przyczyny i skutku: Każda przyczyna ma swój skutek, a każdy skutek ma swoją przyczynę; wszystko dzieje się według Prawa; przypadek nie jest niczym innym, jak inną nazwą Prawa, gdy ono nie jest rozpoznane (przypadek to jedynie nazwa dla nierozpoznanego Prawa); istnieje wiele poziomów, na których rozgrywają się przyczyny, lecz nic nie ucieknie przed Prawem (istnieje wiele płaszczyzn przyczynowości, lecz nic nie wymyka się Prawu). Zgodnie z tym Prawem, każdy skutek widzialny w naszym zewnętrznym fizycznym świecie, ma swoją przyczynę w niewidzialnym wewnętrznym świecie umysłu. Jest to istota Potęgi Myśli. Wszystkie nasze myśli, słowa, działania powodują określone efekty w sferze mentalnej, które z czasem zmaterializują się jako specyficzne skutki w świecie fizycznym. Aby stać się panem naszego przeznaczenia musimy opanować własny umysł, gdyż wszystko w naszej rzeczywistości jest dziełem świata umysłu. Trzeba pamiętać, że szansa lub przypadek, wynikają tylko z nieznajomości tego Prawa. Prawo przyczyny i skutku odnosi się do wszystkich trzech poziomów egzystencji duchowego, mentalnego i fizycznego. Różnica jest taka, że na planie duchowym, przyczyna i skutek działa w sposób natychmiastowy. Na pozostałych poziomach nasze pojęcia czasu i przestrzeni powodują czasowe opóźnienia pomiędzy przyczyną i ewentualnym skutkiem. Gdy skupiamy się na naszych celach i pragnieniach używając twórczej wizualizacji, to to, co chcemy zmaterializować w świecie fizycznym, jest już automatycznie stworzone w świecie duchowym. Poprzez wytrwałość i skupianie myśli na naszym celu, wkrótce zmaterializuje się on w naszym fizycznym świecie”…”
Źródło: Kabylion Prawo Mentalizmu


„”Prawo Wiary. Wszystko w co wierzymy pojawi się w rzeczywistości. Im mocniej w coś wierzymy, tym bardziej wzrasta prawdopodobieństwo pojawienia się tego w świecie realnym. Przyciągamy to z szeroko pojmowanego otoczenia jako doświadczenie. Należy wierzyć rozumem i sercem. Wiara w samych siebie wzmacnia nas, pozwala podnieść wibrację duszy. Jeśli patrzymy na świat z przyjaźnią , to równocześnie staramy się widzieć jego dobre aspekty, a to z kolei pozwala nam budować świat pozytywnych emocji. Zrozumienie tych prawidłowości sprawia, że nasza niedoskonałość przestaje nas mocno ranić, dając tym samym wiarę w siebie i w naszą przyszłość”…”
Źródło: Prawo Wiary


„”Prawo rodzaju (płci): Rodzaj (płeć) jest we wszystkim, wszystko ma swoje męskie i kobiece pierwiastki (aspekty); rodzaj (płeć) przejawia się (manifestuje) na wszystkich poziomach (płaszczyznach) istnienia. Mówi nam , że wszyscy i wszystko posiada zarówno elementy żeńskie jak i męskie. Przykładowe zewnętrzne wyrażenia żeńskich elementów to miłość, cierpliwość, intuicja, łagodność. Męskie natomiast to energia, zaufanie do siebie, logika, intelekt. Musimy pamiętać, że wszyscy posiadamy męskie i żeńskie jakości. Ta wiedza daje zrozumienie, czym jest nasza kompletność. Istnieją jeszcze cechy zrównoważone o równym potencjale energii żeńskiej i męskiej jest nimi dla przykładu odwaga”…”
Źródło: Kabylion Prawo Mentalizmu


„”Nadrzędne Prawo Dążenia do Doskonałości Prawo Stopniowego Rozwoju. Wszystkie byty zmierzają do doskonałej formy, ucelowienia. Wszechświat powstaje z niedoskonałości i niewiedzy, po to by dążyć do swojej doskonałości. To, że znajduje się w cyklu nieustannego odradzania się o tym właśnie świadczy. Każda istota dąży do doskonałości, człowiek również znajduje się na tej drodze, zarówno jako pojedynczy byt jak i cały gatunek. Można to prawo zauważyć w przyrodzie, która wypełnia puste miejsca i sprzyja organizmom złożonym. Patrząc na cały proces przez współczesną naukę nazwany „ewolucja” do takiego właśnie wniosku możemy dojść. Wszechstronne doskonalenie się materii i ewolucja jako proces najlepszego dostosowania się bytu do środowiska, w którym istnieje jest niezaprzeczalnym faktem. Ewolucja i ekspansja świadomości jest nieuchronna. Z rozszerzaniem świadomości przychodzą nowe sposoby postrzegania rzeczywistości. Dla świata nauki jest jednak jedynym dogmatem naszego powstania. Dla mistyka jedynie jednym z wielu elementów istnienia, nieodłącznym acz nie jedynym. Na drodze do doskonałości razem z naszym ciałem zmierza nasz umysł i duch, a każdy indywidualny wzrost odbija się w większym lub w mniejszym stopniu na nas wszystkich. Nasza wiedza zwiększa się z pokolenia na pokolenie, i to o całym istniejącym wszechświecie jak i o nas samych. Wiedza ta nie jest już tylko udziałem jednostek, lecz jest ogólnie dostępną. Dochodzimy do coraz sprawiedliwszych mechanizmów regulujących zasady współżycia społecznego, można mieć nadzieję na to, że na tym się nie skończy, że nadejdą czasy, gdy nawet jedno życie będzie bezcenne. Gdzie kult poszanowania wszelkiego życia będzie najwyższą wartością. Granice w dążeniu do doskonałości, są bardzo daleko posunięte. W dziedzinie duchowej prawo dążenia do doskonalenia ma założenia, że kto nie postępuje do przodu ten się cofa. Człowiek ma w sobie wpisane dążenie do doskonałości, trzeba siebie dobrze poznać i poukładać, nie poprzestawać na tym. U ludzi ambitnych słabo rozwiniętych duchowo wyraża się to poprzez potrzebę osiągnięcia kariery, pozycji i stawianie sobie materialistycznych celi a gdy je Osiągają, stawiają sobie następne i następne. Ale przychodzi moment, kiedy życie rodzinne i zawodowe jest poukładane a człowiek czuje pustkę, brak celu do samorealizacji. Wtedy gwałtownie pojawiają się potrzeby przeżyć intelektualnych, estetycznych, wkrótce jednak i to nie wystarcza. Wtedy rozumiemy, że to, co jest, to za mało, że potrzeba czegoś więcej. To właśnie wpisana nam potrzeba dążenia do doskonałości zmusza nas do ciągłego parcia do przodu, i chociaż nieraz opatrznie „odczuwana” prowadzi nas na względne manowce to jednak zawsze do przodu i to właśnie prawo nie pozwala nam „zastygnąć” by tylko trwać w materialistycznej pozie. To właśnie Prawo Dążenia Do Doskonałości po wielu inkarnacjach życia w pędzie do osiągania swoich egoistycznych celi pozwala nam odkryć „innyuniwersalny” sens naszego życia, a zmiana ta pozostaje w nas na zawsze”…”
Źródło: Prawa Naturalne


„”Prawo dążenia do jedności i zjednoczenia. Człowiek poprzez swoje cechy indywidualne w najlepszy możliwy sposób zbiera rozliczne doświadczenia na swojej drodze, niemniej jednak ostatecznym celem naszego rozwoju jest powrót do źródła, jakim jest jedność wszechrzeczy. Zanim to się jednak stanie musimy na swojej drodze zrozumieć i dostrzec swoją samotność i niemoc w rozwiązaniu samodzielnym rozlicznych problemów. Musimy wiele razy stanąć w sytuacji, w której tylko jedność w obliczu „sprawy” pozwoli nam odnieść zamierzony efekt i osiągnąć cel. Gdyż Jedność i Miłość są ze sobą związane, a prawdziwą jedność można osiągnąć tylko z zrozumienia i bezgranicznego oddania. Prawo dążenia do jedności również ma swoje odbicie w otaczającej nas naturze. Organizmy jednokomórkowe łączyły swoje struktury w większe organizmy mające lepsze zdolności do przystosowania się i przetrwania. Człowiek pierwotny łączył się w szczepy by przetrwać. Z nich powstawały narody kiedyś nadejdzie czas, gdy nasz rozwój pozwoli nam się cieszyć z bycia człowiekiem. Tempo rozwoju społecznego nabierze rozpędu, wspólnie rozwiążemy problemy, z którymi pojedyncze narody sobie nigdy nie poradzą, sięgniemy gwiazd. Rodzaj ludzki stanie się godny uczestniczyć w rozwoju jeszcze większej społeczności. To wszystko to naturalna droga rozwoju na poziomie materialnym, lecz to nie wystarczy, gdyż wraz z wzrostem rozwoju bytów wzrośnie skala trudności do przezwyciężenia. To właśnie poziom trudności ma nam zobrazować konieczność podejmowania wspólnych działań, które nas doprowadzą do źródła. Jest to całkowicie naturalny proces, w którym odkrywamy, że tylko w jedności potrafimy uruchomić cały nasz potencjał, który tylko wtedy najlepiej się odzwierciedla”…”
Źródło: Prawa Naturalne


„”Prawo Przyciągania. „Podobne Przyciąga Podobne”. Jest ono podstawowym Prawem Naturalnym pomaga lepiej zrozumieć wszystkie Uniwersalne Prawa Naturalne. Zgodnie z Prawem Przyciągania do swojego życia przyciągamy te wydarzenia i okoliczności, które współbrzmią z naszym „prawdziwym” wnętrzem, z naszymi uczuciami, myślami i przekonaniami, świadomymi i nieświadomymi, i nie ma to znaczenia, czy nasze wewnętrzne „oczekiwania” są pozytywne czy negatywne. Każdy obszar naszego życia, od przelotnej myśli po głębokie pragnienia, a także słowa i czyny są pod wpływem tego potężnego prawa kreującego naszą rzeczywistość. Wszystko, co nas otacza jest swoistą postacią energii, a więc są nią nasze myśli i emocje.., to co chcemy doświadczyć lub czego się boimy, jest energią. Energią niosąca specyficzną swoją postać( sygnaturę) zawierającą się w częstotliwości jej drgań(brzmieniu). Prawo Przyciągania opiera się na zasadzie, że podobna energia przyciąga podobną energię. Przyciągamy do siebie nie to, czego pragniemy, ale to, co jest synchroniczne z naszą częstotliwością. Wibracja ta jest wypadkową naszych uczuć, myśli, czynów, przekonania i wielu innych wartości pozytywnych lub nie, które współtworzą nasza istotę. Możemy przyciągnąć wszystko, czego potrzebujemy, lecz nie wystarczy tylko pragnąć i chcieć, trzeba jeszcze mieć wewnętrzne głębokie przekonanie, że jest to zgodne z naszą wewnętrzną potrzebą, która przez nas właśnie tak się przejawia i że to jest słuszne, sprawiedliwe a my jesteśmy tego godni. Nasze życie tu służy nam jako nauka, której głównym cele jest oczyszczenie umysłu, by wszystko, co będziemy tworzyć powstało naprawdę. Ponieważ potrafimy przyciągnąć wszystko, jesteśmy wszak połączeni z całym istniejącym wszechświatem, widzialnym i niewidzialnym. Poczucie oddzielenia, jakiego doświadczamy w świecie fizycznym jest spowodowane przez niezrozumienie i nieodczuwalnie otaczających nas energii. Jesteśmy jednością z Siłą Sprawczą, z którego pochodzi wszystko”…”
Źródło: Prawa Naturalne


„”Prawo naturalne wskazuje że jeżeli chcemy świadomie przyciągnąć to, czego pragniemy, by zaistniało, musimy nauczyć się dostroić energię myśli i działań do naszych wyborów. Zrozumienie Praw Naturalnych nie polega na doszukiwaniu się zewnętrznych okoliczności naszych trudności życiowych. Obwinianie siebie czy kogoś, jeszcze bardziej pogarsza warunki, których nie chcemy. Znajomość tych Prawa powinna raczej dać nam siłę, aby przejąć całkowitą kontrolę i odpowiedzialność za swoje obecne warunki. Biorąc odpowiedzialność za własne życie, udzielamy sobie w ten sposób siły do zmiany tego życia. Prawa naturalne są całkowicie neutralne. Nie sądzi, nie karze, nie nagradza. Służy by łączyć podobne energie ze sobą. To my określamy kryteria poprzez myśli i przekonania, a ono idealnie dopasowuje je i łączy z okolicznościami, która spełniają nasze kryteria. Nie musimy się uczyć jak Prawa Naturalne działają. Jest to Uniwersalne Prawo i działa niezależnie od tego, czy je rozumiemy i akceptujemy, nigdy nie przestaje działać. Aby zostać panem swojego losu, musimy nauczyć się kontrolować naturę swoich dominujących myśli”…”
Źródło: Prawa Naturalne


„”Naturalna Czystość myśli”, to wprowadzanie takiego sposobu myślenia o otaczającej nas szeroko pojmowanej przestrzeni, który jest zgodny z wibracjami energetycznymi naszej wewnętrznej istoty powodującymi, że nie ma rozbieżności w funkcjonowaniu naszego ciała, ducha i duszy. Oznacza to, że na każdym poziomie istnienia funkcjonujemy realnie i mamy realną ocenę samego siebie a przez to i świata na zewnątrz, co powoduje, że wznosimy w rozwoju osobistym”…”
Źródło: Prawa Naturalne


„”Myśli dominujące i intensywnie utrzymywane w umyśle, w które wierzymy, mają zdolność urzeczywistniania się i przybierania widzialnej, realnej postaci, przyciągają zjawiska, zdarzeń, okoliczności, rzeczy i ludzi, niezależnie od tego czy je chcemy czy nie, lub czy są one dobre czy złe. Determinuje to dominująca myśl, która jest utrzymywana w naszym umyśle”…”
Źródło: Prawa Naturalne« »