Duch Człowieka…..
Siła Sprawcza Przenikająca I Kreująca Określoną Formę Materii….
Eter I Fluid Magnetyczny……
Matryca Wszechświata……

 

Człowiek został stworzony na obraz Boga i składa się z ciała, ducha i duszy . Wiemy, że ciało służy jedynie jako przejściowa powłoka, okrycie dla ducha który jest zasadą tworzącą ciało i wiążąca z nim Dusza. Zatem duch jest nieśmiertelną ciągle ulepszaną formą przypisaną każdemu gatunkowi i całej materii na obraz „Formy” Boga, jest również jego „wolą” o takich a nie innych obowiązujących prawach naturalnych. Trudno jest analizować coś boskiego, coś nieśmiertelnego i coś wiecznego i odnajdować przy tym właściwe słowa. Jednak nawet tutaj, tak jak i przy każdym innym „naturalnym” problemie, możemy swoje rozważania prowadzić w oparciu i z pomocą Klucza Mistycznego Cztero-biegunowego Magnesu, czyli rozpatrywać wszystko w oparciu o naturalne prawa żywiołów kreujących powstanie wszechświata….

  Według Mistyków, duch jest najwyższą i jedyną wiecznie istniejącą formą istnienia i emanacją absolutu, czyli że istnieje w wszystkich inkarnacjach naszego wszechświata, przy czym jest ponad czasowy, istnieje poza przestrzenią. Razem z intelektem i jaźnią tworzy nieśmiertelną duszę człowieka, duszę która jeżeli nie osiągnie „pewnego poziomu rozwoju może nie przetrwać w swojej niezmienionej formie końca istnienia naszego wszechświata. Wtedy to tylko w duch pozostanie zapis informacji o naszej duszy….. Zapis wiedzy o naszej duszy ale pozbawiony subtelnej nutki jej indywidualności….. Duch powinien być pojmowany jak samoregulujący się interaktywny wzór tworzący prawa powstania wszelkiej materii i wszelkich żywych bytów na każdej płaszczyźnie, jako świadoma swojej roli samoregulująca się idea nadająca kierunek rozwoju materii dające jednak jej na zasadzie specyficznej zwrotnej reakcji możliwość regulowania i wnoszenia ulepszeń i korzystnych zmian…… Ducha powinno się utożsamiać jako głównego architekta tworzącego zasady funkcjonowania materii, a duszę powinniśmy wiązać z uczuciem i formą nadrzędnej świadomości dążącej od swojej pierwotnej czyli związanej z instynktami gatunkowymi określonymi przez ducha indywidualnej doskonałości….. Człowiek „prawdziwy” składa się więc z 3 „składników”: ciała, ducha i duszy, przy czym dusza odgrywa rolę kreatywną, rozwojową na płaszczyźnie emocjonalnej, duch tworzy formę naszego ciała, i jest jego nadrzędnym architektem i administratorem wszelkich funkcji zarządzających tak zwanymi procesami współtworzącymi forme życia i formę Duszy a ciało ma za zadanie sprostać swojemu istnieniu, żyć doświadczać i zbliżać swoją pierwotna naturę, i sposób komunikacji do wyższych swoich ciał…… Jednocześnie duch sprawuj nadzór nad wszelkimi zasadami tyczącymi sie materii, jego samego, jak i zasadami współtworzącymi formę duszy, głównymi kierunkami i możliwościami rozwoju…… Zadanie ducha można uznać za idealnie równoważące materie, magnetyzm, energię i duchowość w ich pierwotnej formie wraz z ewentualnymi pojawiającymi się w trakcie istnienia wszechświata zmianami, a więc zarówno za zjawisko czysto fizyczne, wynikające z procesów biochemicznych, zachodzących w szeroko pojmowanej materii i nadzorujące by te wszelkie procesy przebiegały w zgodzie z nadrzędnymi i obowiązującymi na tę chwile prawami wszechświata dla materii jaki zjawisko czysto duchowych, w tym wiążących ciało z duszą swoim oddziaływaniem i sprawujące kontrolę by dusza również podlegała wszelkim obowiązującym dla płaszczyzny duchowej prawom…..

 

Pojęcie ducha wyjaśnia istnienie praw materii, ruchu i porządku w wszechświecie i to zarówno w makro jak i mikro- skali. Wszechświat posiada inteligentną zasadę a zarazem pierwotną formę która odzwierciedla Umysł i Zamierzenia Boga…..Pierwotną przyczyną jest nadanie materii formy i pędu przez rozumną, pozostającą poza światem siłę zamysłu – Boga, który stworzył dla wszechświata matrycę w oparciu o swoją formę duchową i to jest właśnie duch wszechświata i nasz duch. Ducha nie można traktować jako osobę choć posiada on ściśle określone zasady kreacji….. Jednak to za sprawą ducha wszechświat ukształtował się do znanej(niektórym bardziej innym mniej) formy, to za sprawą ducha powstało życie organiczne i to duch jest protoplastą bytów rozumnych i to przenikający materię duch zadba o dalszy rozwój wszechświata i nawet zakończy jego istnienie. To duch ukształtuje punkt Omega i z całego swojego zebranego doświadczenia wygeneruje najlepsze możliwe zasady dla następnego wszechświata…… Wszystkie procesy w makro i mikro kosmosie przebiegają powoli i są uprzednio „sprawdzone” w życiu zanim na trwałe zapiszą się w nadrzędnej zasadzie Ducha kreującej wszelkie istnienie…… To właśnie w taki sposób natura Ducha sama z siebie na drodze dopasowywania i powolnych prób i zmian jest w stanie rozwiązać każdy problem……. W wszechświecie są trzy istotne siły oddziaływań….. dwie z nich są sobie przeciwstawne, a zarazem są one częścią składową trzeciej, najpotężniejszej równoważącej oddziaływanie dwóch poprzednich….. dwie pierwsze są określone lecz trzeciej, potencjał jest niczym nie ograniczony i oddziaływając na otoczenie poprzez swoją idealną równowagę……Ta zasada ma wielkie konsekwencje dla wszystkich bytów. To proste przeniesienie oddziaływania ducha czyli matrycy wszechświata z makroskali w mikroskalę które ma nawet odzwierciedlenie jeszcze niżej w ciele człowieka i w jego komórkach….. Wszystkie ogólnie funkcjonujące na wszystkich płaszczyznach prawa są bezpośrednio nam dane przez Boga……

 

Czym zatem jest Duch przenikający wszelką materię….?

  Jest budowniczym wszechświata,światów,planet słowem wszelkiej materii i wszelkiego życia i co ważne jest nad swym dziełem interaktywnym obserwatorem zapisującym w swej strukturze każde „ulepszenie” istniejących zasad i taka jest właśnie jego zwierzchnia rola, czuwać nad przestrzeganiem „prawa i porządku”, „budować formy w zgodzie z obowiązującymi zasadami”, „obserwować i zapisywać, bo to co dziś nie ma sensu jutro może się przysłużyć, i polepszać, ulepszać, poprawiać, dążąc….. do…… doskonałości….. Historycznie idea ducha została zawarta w „Demiurgi” czyli idei Zasady Dobra, Ducha wszechświata (Platon), utożsamianego z Bogiem „nieruchomego poruszyciela wszechświata”, „pierwszej zasady ruchu”, „bytu koniecznego” i „czystej aktualności” (Arystoteles), czy pneumy (stoicyzm). W Neoplatonizmie sfera ducha była uważana za hipostazę między Absolutem a sferą psychiczną. Podobny charakter miały dociekania gnostyków na temat eonów….

 

 Co na to Mistyczne Nauki Hermetyczne……..

  Według założeń nauk Hermetyzmu….. To Z najwyższego pierwotnego pierwiastka istnienia, z samego źródła istnienia, z doskonałej duchowej substancji został stworzony duch, duchowa matryca istniejących form wszechświata w swej postaci nadrzędny „Architekt” i „Projektant” wszystkich form materii od najmniejszej cząstki kwantu po supernową, czy czarna dziurę….. Jego oddziaływanie można określić za równoważące świat materii i wyższe światy, a to znaczy że tam gdzie wygasa najsubtelniejsze działanie materii tam zaczyna się subtelne lecz najcięższe oddziaływanie elektromagnetyczne ducha które sprawuje zwierzchnią kontrole nad organizowaniem się form materii w wyznaczonych ramach, warto również wiedzieć że Matryca duchowa nie tylko sprawuje swoistą kontrolę organizacyjną nad materią ale i dokonuje nieustannego całościowego zapisu jej funkcjonowania, gdzie wszystkie korzystne reakcje dotyczące form materii znajdują odzwierciedlenie w zmianach samej matrycy Duchowej i to zarówno pojedynczej jednostki, całego gatunku lub nawet całego wszechświata….. Można tę zasadę istnienia przyrównać do wcześniej opisanego funkcjonowania pól morfogenetycznych lecz tyczącej się samej podstawy wszelkich form istnienia w wszechświecie od szeroko pojmowanej materii nieożywionej po najbardziej złożone byty na najwyższych płaszczyznach istnienia……Matryca duchowa funkcjonuje w oparci o te same zasady jak ciało i dusza, tylko używa innych szczególnych właściwości elementów, które przynależą do Matrycy Ducha stworzonego na obraz Formy Boga, czyli tej części Boskiej istoty która w obrazie człowieka odpowiada Naszemu Duchowi, inaczej mówiąc Naszemu Własnemu Architektowi który organizuje nasze ciało ale i naszą duszę która na swojej drodze do osobistego wyzwolenia jest skrępowana „zasadami” i im w 100% podlega i po to doświadcza by się wyzwolić i „wzejść Do wolności i niezależności jako……..( to w innym rozdziale….)

Pierwiastek ognia,przynależny duchowi odpowiada za część impulsywną, i jest swoistą wolą.  Pierwiastek powietrza naszego ducha ukazuje się w intelekcie. Pierwiastek wody rozpoznajemy jako życie fizyczne. Pierwiastek ziemi ukazuje się jako zjednoczenie wszystkich trzech elementów w świadomości fizycznej naszej istoty. Wszystkie inne atrybuty ducha mają u swojej podstawy te cztery pierwotne pierwiastki. Charakterystyczna część piątego pierwiastka – pierwiastka pierwotnego oddziaływania elektromagnetycznego, przejawia się w swoim najwyższym aspekcie jako moc, zrozumienie i wiara, a w najniższej postaci jako instynkt przetrwania. Każdy z wspomnianych tutaj czterech elementarnych pierwiastków posiada dużo więcej aspektów odpowiadających prawu analogii biegunowości, czyli pozytywnym i negatywnym stronom elementów. One wszystkie razem tworzą istotę ducha (generalną zasadę funkcjonowania naszej złożonej istoty). Możemy więc przypisać energię, moc i pasję pierwiastkowi ognia. Pamięć, moc osądzania i rozróżniania przypisywane są pierwiastkowi powietrza, sumienie i intuicja – pierwiastkowi wody, natomiast egotyzm, instynkt przetrwania i rozmnażania – ziemskiej części ducha. Wymienianie wszystkich wartości ducha w odniesieniu do elementów byłoby zbyt obszerne. Poszukujący pełnej świadomości człowiek może rozszerzać listę tych wartości samodzielnie poprzez intensywne medytacje i dokładne studiowanie własnej istoty pod kontem analogii Czterobiegunowego magnesu. Jest to bardzo wartościowa praca i nigdy nie powinna być zaniedbywana, gdyż prowadzi do zrozumienia i skutkuje w zakresie poznania i opanowania elementów. W tych rozdziałach zajmujących się ciałem, duszą i duchem, mamy zawartą tak naprawdę drogę człowieka do doskonałości do jego najbardziej doskonałej formy gdyż co jest najistotniejsze Człowiek nieustannie się rozwija i to jako istota materialna, fizyczna (jako cały gatunek) a wraz z tym rozwija sie nasza matryca duchowa ( też to się tyczy całego gatunku, gdzie pożądane zmiany jednostki służą całemu ogółowi), oraz rozwija się nasza dusza( tylko tu liczą się nasze indywidualne starania bo tylko w ten nie zakłócony innymi wpływami sposób możemy rozwijać specyficzną indywidualność naszego bytu)……

Musi być dla każdego oczywistym, jak ważne jest posiadanie wiedzy o swoim własnym mikrokosmosie,jak bardzo potrzebne jest wtajemniczenie do praktyki mistycyzmu dla zrozumienia wszystkich tajemnic naszego istnienia……. Wraz z indywidualnym rozwojem pewne sprawy postrzegamy i ogarniamy instynktownie, ale o ile jest prościej odkryć je i pojąć swoją świadomością….. I nie trzeba w „odkrywaniu” swoich prawd sugerować się tym co ktoś bazgrze…. Nie trzeba sugerować się tymi tekstami ani żadnymi innymi….. Trzeba „poszukiwać” prawd samodzielnie, a odkryte i zrozumiane staną sie Twoimi Prawdami i nic i nikt ich wtedy nie zmieni…….

 

 Płaszczyzna mentalna…..
Świat Form I zasad Wszechświata….
Płaszczyzna Głównych Zasad Istnienia I Wszelkich Istniejących Form…..

 

Tak jak ciało fizyczne ma płaszczyznę ziemską, a ciało astralne, dusza, ma płaszczyznę astralną, tak i duch ma swoją własną, mentalną sferę, czyli płaszczyznę. Jest to sfera ducha ze wszystkimi jego energiami i mocami. Zarówno sfera materialna, jak i astralna, powstały poprzez cztery elementy z pierwotnego pierwiastka w dziele stworzenia, czyli jako pierwotna przyczyna istnienia danej sfery…. Tak samo sfera mentalna zbudowana jest na tych samych podstawach – ona również powstała z pierwiastka pierwotnej przyczyny. Poprzez odpowiednie działanie, duch tworzy wewnątrz siebie cztero-biegunowy magnes i, analogicznie jak w ciele astralnym, ukazuje on na zewnątrz elektromagnetyczny fluid jako rezultat działań elementów zależnych od ich biegunowości. Tak właśnie ciało mentalne zachowuje się w mentalnej, czyli duchowej sferze. Tak jak ciało astralne poprzez elektromagnetyczny fluid astralnego świata tworzy matrycę astralną, tak samo elektromagnetyczny fluid świata mentalnego tworzy matrycę mentalną łączącą ciało mentalne z astralnym. Matryca mentalna poprzez substancje mentalną reguluje i utrzymuje w ciele astralnym działanie ducha. Ta mentalna substancja jest równocześnie elektromagnetyczna i służy za przekaźnik myśli oraz idei do świadomości ducha, skąd oddziałuje poprzez astralne i fizyczne ciało. Zatem matryca mentalna ze swoim dwubiegunowym fluidem, jest najsubtelniejszą substancją w ludzkim ciele, jaką możemy sobie wyobrazić łączy w sobie zarówno najsubtelniejsze energie ciała fizycznego jak i najsubtelniejsze energie naszej duszy, sprawując nad nimi bierną pieczę…….

Sfera mentalna jest równocześnie sferą myśli mających swoje źródło w świecie idei…… Każda myśl poprzedzona jest podstawową ideą, która w zależności od swojej właściwości przyjmuje konkretną formę, i poprzez pierwiastek duchowy eteru – innymi słowy poprzez matrycę mentalną – dociera do świadomości jako myślokształt, czyli plastyczny obraz myśli. Zatem człowiek nie jest twórcą swoich własnych myśli – ich źródło można znaleźć w najwyższych sferach mentalnych. Duch człowieka jest, można by rzec, odbiornikiem – jest on anteną dla myśli, które pochodzą ze świata idei, w zależności od pozycji i sytuacji, w jakiej się znajduje. Skoro świat idei jest wszystkim we wszystkim, to możemy powiedzieć, że każda nowa myśl, każda nowa inwencja, wszystko, co ludzie uważają za wytwór ich własnego geniuszu, zostało wzięte z tego świata idei. Czerpanie stamtąd nowych pomysłów zależy od podejścia i dojrzałości ducha i rozwoju duszy. Każda myśl ma w sobie całkowicie czysty element, zwłaszcza, kiedy zawiera ona idee abstrakcyjne. Jeśli myśl oparta jest na kilku zaczerpniętych ze świata idei kombinacjach, wtedy w swoich postaciach aktywne są różne elementy, razem ze swoją wzajemną emanacją. Jedynie myśli abstrakcyjne posiadają czyste elementy i czyste emanacje biegunowe, gdyż schodzą one bezpośrednio z przyczynowego świata idei. 

Na podstawie tej wiedzy możesz stwierdzić, że, biorąc pod uwagę ich działanie, istnieją myśli czysto elektryczne, czysto magnetyczne, obojętne i neutralne. W sferze mentalnej każda myśl ma swoją formę, kolor i wibrację w zależności od jej idei. Poprzez czterobiegunowy magnes ducha myśl dociera do świadomości, skąd jest przekazywana do realizacji. Wszystko stworzone w fizycznym świecie ma swoją przyczynę, poprzez myśl i świadomość ducha, w świecie idei. Tu również znajduje swoje odbicie. Jeśli nie mamy bezpośrednio do czynienia z ideą abstrakcyjną, to możemy wyrazić kilka postaci tej myśli zawsze w zależności od rodzaju właściwości elementu obecnego w myśli…….

  Płaszczyzna fizyczna jest związana czasem i przestrzenią. Płaszczyzna astralna, jest sferą przejściową, czyli ogranicza czas istnienia transformowalnej duszy do czasu istnienia tego wszechświata, i jest związana z przestrzenią tego wszechświata. Płaszczyzna mentalna jest bezczasowa i bez przestrzenna. To samo dotyczy wszystkich właściwości ducha. Jednak przez łączące ogniwo czyli mentalną i astralną matrycę, które w swoich ogólnych postaciach są związane czasem i przestrzenią – ciało mentalne potrzebuje określonego czasu, aby stało się w pełni świadomym danej myśli dotyczącej rozwoju form…… Kształtowanie myśli jest różne u każdej osoby, gdyż zależy ono od dojrzałości ducha. Im bardziej dojrzała i duchowo rozwinięta jest dana osoba, tym szybciej w jej umyśle formują się myśli.

Tak jak płaszczyzna astralna ma swoich mieszkańców, to samo tyczy się płaszczyzny mentalnej. Poza myślokształtami, zamieszkana jest przede wszystkim przez zmarłych, których ciała astralne zostały, na skutek ich dojrzewania, rozpuszczone przez elementy, a którym, w zależności od ich doskonałości, przypisano siedziby w takim obszarze sfery mentalnej, który jest dla nich właściwy i do nich analogiczny. Poza tym, sfera mentalna jest również sferą elementali. Są to istoty stworzone, świadomie bądź nieświadomie, przez ludzi, poprzez powtarzające się, intensywne myślenie. Istota elementala nie jest na tyle silna, aby wytworzyć lub przyjąć dla siebie powłokę astralną. Działa tym samym jedynie w sferze mentalnej. Różnica pomiędzy myślokształtami a elementalem jest taka, że myślokształt ma u swojej podstawy jedną lub więcej idei, natomiast elemental wyposażony jest w określoną ilość świadomości i tym samym posiada instynkt przetrwania. Poza tym jednak nie różni się bardzo od innych żyjących istot mentalnych, może nawet mieć tę samą postać, co myślokształt. To, jak tworzyć, utrzymywać i wykorzystywać te istoty do różnych zadań jest odwiecznie chronioną tajemnicą wszystkich Hermetycznych Nauk…… O sferze mentalnej można by jeszcze wiele powiedzieć – zwłaszcza o specyficznych właściwościach konkretnych istot. Lecz to, co zostało przedstawione powinno wystarczyć i posłużyć za podstawową wiedzę o płaszczyźnie mentalnej…….

 

Na Podstawie Wiedzy Tajemnej Jednej Z Polskich Loży……
Na Podstawie Mistycznych Nauk Hermetycznych…….
Z bardzo niewielkim Wkładem Własnym…..
Zredagował……

 marek kopacz