Error est privilegium philosophorum, tantum stulti numquam iniuriam …
Sapiens timet mortem est idem esse et non sunt…
Błąd jest przywilejem filozofów, tylko głupcy nie mylą się nigdy…
Bać się śmierci jest tym samym, co mieć się za mądrego, nim nie będąc…
Sokrates

Badania Nad Snami…

 

Szeroki spektrum snów już na początku i w połowie dwudziestego wieku zwróciły uwagę naukowców,wnikliwe badania prowadzone są do tej pory. Skutkiem tego jest udowodnienie naukowe że człowiek ma świadome sny (LD) oraz że w specyficznych warunkach można na tym polu doświadczyć OOBE…. Historia snu  została zarejestrowana i poddana do użytkowania w starożytności. Hipokrates opisy  snu w swoich pismach, starożytnym Egipcie  stosowane w leczeniu bezsenności różne specyfiki, niektóre zapamiętane marzenia senne, jak sny odzwierciedlają stan cielesny człowieka. Jednak pomimo tych wczesnych doniesień o śnie, jego naturze i zaburzeniach, poważne badania snu rozpoczęły  się jednak dopiero w 1929 od H.BERGERA i rejestracji bioelektrycznej (elektroencefalografem-EEG) pracy mózgu,1937 Dzięki EEG opisano że sen nie jest zjawiskiem ciągłym i jednolitym(Loomis,Davis,Hobart)1953 opisano fazy snu(NREM I REM)dokonał tego Nathanie l Kleitman. Dzięki doskonalszemu sprzętowi i udoskonalonym technikom badawczym zagłębiamy się coraz bardziej w zagadnienie snu….możemy rejestrować aktywność elektryczną mózgu EEG(elektroencefalogram) – nieinwazyjna metoda diagnostyczna służąca do badania bioelektrycznej czynności mózgu za pomocą elektroencefalografu. Badanie polega na odpowiednim rozmieszczeniu na powierzchni skóry czaszki elektrod, które rejestrują zmiany potencjału elektrycznego na powierzchni skóry, pochodzące od aktywności neuronów kory mózgowej i po odpowiednim ich wzmocnieniu tworzą z nich zapis – elektroencefalogram. Jeśli elektrody umieści się bezpośrednio na korze mózgu (np. podczas operacji) badanie nosi nazwę elektrokortykografii (ECoG)., napięcia mięśniowego – EMG (elektromiogram) i ruchów gałek ocznych – EOG (elektrokulmian).   W 1970 roku pierwszym klinicznym laboratorium snu, został opracowany na Uniwersytecie Stanforda. Pierwsze urządzenie aktigraf powstał w 1978 roku wynalezione przez Krupke, służące do badania ciągłego dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych i terapii uvulopalatopharyngoplasty które powstały w 1981 roku. Komisja Egzaminacyjna, Stowarzyszenia Centrum Zaburzeń Snu, która obecnie znajduje się w American Academy of Sleep Medicine, powstała w 1978 roku do administrowana egzaminów lekarskich z zaburzeń snów, aż do 1990 roku kiedy zakończyła działalność. W 1989 roku American Board of Sleep Medicine, została powołana do zarządzania badaniami i ostatecznie przejęła wszystkie obowiązki komisji egzaminacyjnej w 1991 roku ? Stowarzyszenia Centrum Zaburzeń Snu. W Stanach Zjednoczonych, American Board of Sleep Medicine są dotacje budżetowe do certyfikacji medycyny snu, aby zarówno lekarze jak i nie-lekarze mogli kształcić się w tym kierunku somnologicznym. W obecnych czasach prowadzonych jest wiele niezależnych badań nad snem i snami ale wyniki są niedostępne i niepublikowane co skłania do zastanowienia się nad kierunkiem toczących się badań, warto dodać że intensywne badania prowadzą nawet Chiny……..

 

” Podczas dwóch głównych faz snu regiony mózgu odpowiedzialne za powstawanie i przechowywanie pamięci w różny sposób komunikują się ze sobą, przetwarzając informacje zgromadzone podczas całego dnia, naukowcy z California Institute of Technology zaobserwowali podczas badań nad rolą snu w kształtowaniu i utrwalaniu pamięci długotrwałej że jej utrwaleniu sprzyja stałe oddziaływania pomiędzy hipokampem i korą mózgową podczas snu wolnofalowego…..

 

Sen ssaków, ze względu na charakterystykę widocznych w badaniu encefalograficznym (EEG) fal mózgowych odpowiadających aktywności komórek nerwowych kory mózgu, można podzielić na dwie fazy – sen wolnofalowy (z ang. slow waves sleep – SWS) i fazę snu szybkich ruchów gałek ocznych (z ang. rapid eye movement – REM). Jedną z wielu cech, którymi różnią się te dwa rodzaje snu jest poziom zsynchronizowanych wyładowań neuronalnych (aktywacji neuronów) w hipokampie – części mózgu odpowiedzialnego za powstawanie pamięci. Wcześniejsze badania sugerują, że dla powstania długotrwałej pamięci niezbędna jest skoordynowana współpraca (aktywacja) hipokampa i kory mózgu, gdzie starsze informacje są magazynowane. Doktor Athanassios Siapas z California Institute of Technology wraz z kolegami badał aktywność neuronów w hipokampie i korze przedczołowej mózgu u śpiących szczurów. Naukowcy zaobserwowali stałe oddziaływania pomiędzy hipokampem i korą podczas snu wolnofalowego, natomiast kiedy szczury były w fazie snu REM aktywacja kory w odpowiedzi na procesy zachodzące w hipokampie była znacznie zredukowana – regiony prawie nie kontaktowały się ze sobą. Autorzy pracy podejrzewają, że takie „rozłączenie” hipokampa i kory podczas snu REM może tłumaczyć między innymi powód dlaczego zapominamy występujące w tej fazie sny”…….

 

Badanie polisomnograficzne stosuje się w celu zapisu zmieniających się parametrów organizmu ludzkiego w czasie snu. Opracowaniem i analizą takich badań zajmuje się polisomnografia….

 

W zależności od rodzaju badań stosuje się różne czujniki i rejestruje konieczne parametry (kanały).

 • EEG – w przypadku badań wykonywanych w kierunku zaburzeń oddychania w czasie snu, zapis EEG elektroencefalograficzny ograniczony jest do dwóch lub czterech kanałów (C3 i C4 oraz O1 i O2). Ostatnie zalecenia AASM z 2007 roku wymagają użycia również elektrod F3 i F4. Po analizie zapisu z ww. kanałów można stworzyć hipnogram, będący wykresem stadiów snu w ciągu danej nocy.
 • EOG – elektrookulogram – rejestracja ruchów gałek ocznych (czujniki umieszczone w okolicy lewego i prawego oka)
 • EMG – elektromiogram – rejestracja napięcia mięśni czujniki umieszczone pod brodą
 • Termistor – reaguje na zmiany temperatury spowodowane przepływem powietrza umieszczony w okolicy nosa i ust
 • Mikrofon – odbierający np. chrapanie umieszczony na krtani
 • Pasy oddechowe – reagujące na ruchy klatki piersiowej i brzucha
 • Czujnik położenia ciała – pozwala na zapis pozycji ciała w czasie snu
 • Aktimetr – czujnik ruchu kończyn najczęściej na kostce

W przypadku rejestracji ruchu kończyn można również umieścić elektrody – takie same jak na brodzie.

 

Somnologia to dziedzina medycyny zajmująca się badaniem klinicznym i leczeniem zaburzeń i nieprawidłowości snu. Termin medycyna snu jest częściej stosowany zamiast somnologii, choć medycyna snu jest w rzeczywistości podzbiorem somnologii. 

 

Choć somnologia nie musi oznaczać, medycyny snu, somnologowie mogą korzystać z zachowania, zabiegu operacyjnego lub środków farmakologicznych w celu skorygowania zaburzeń snu.

 

 • Zabiegi zachowania to leczenie psychologią behawioralną które wydaje się być najbardziej zalecane i najbardziej opłacalne ze wszystkich zabiegów, zabiegi te obejmują ćwiczenia, terapia poznawczo-behawioralna, terapia relaksacyjna, medytacja oraz poprawa higieny snu. Poprawa higieny snu obejmuje także sen pacjenta regularnie, zniechęcenia pacjenta od podejmowania drzemki w dzień, lub sugerujące, że można spać w innym miejscu.
 • Zabieg chirurgiczny to typowe zabiegi mechaniczne które są wykorzystywane przede wszystkim do zmniejszenia lub wyeliminowania chrapania i może być inwazyjne lub nieinwazyjne. Zabiegi chirurgiczne w leczeniu chrapania to usztywnienie podniebienia technik uvulopalatophaaryngoplasty i uvulectomy podczas gdy nieinwazyjne procedury obejmują ciągłego dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych , żuchwy szyny rozwoju i zachowaniu języka urządzeń.
 • Leczenie farmakologiczne stosowane są do leczenia chemicznego zaburzenia snu, takie jak bezsenność lub nadmierna senność w ciągu dnia. Istnieje sześć rodzajów leków stosowanych w leczeniu zaburzeń snu: leki przeciwdrgawkowe , anty-narcoleptics, anty-Parkinsona leki, benzodiazepiny, stymulator receptora melatoniny, nie benzodiazepin nasenne i opiatów. Leki przeciwpadaczkowe, opiatów i leków przeciw parkinsonizmowi są często stosowane w leczeniu zespołu niespokojnych nóg. Ponadto, melatonina, benzodiazepiny nasenne, i nasennych benzodiazepin nie są stosowane w leczeniu bezsenności. Wreszcie, anty-narcoleptics pomóc w leczeniu narkolepsji i nadmiernej senności w dzień.

Szczególnie interesujące są leki, które zmniejszają benzodiazepiny bezsenność przez zwiększenie efektywności GABA. GABA zmniejsza pobudliwość neuronów poprzez zwiększenie progu wypalania. Benzodiazepiny powodują, że receptor GABA, aby lepiej wiązał się z GABA, co pozwala na leczenie w celu wywołania snu. Zabiegi te są wykonywane po terapii behawioralnej, która nie powiodła się u pacjenta. Leki takie jak środki uspokajające, choć mogą pracować również w leczeniu bezsenności, tu występuje ryzyko nadużyć, dlatego te zabiegi nie są w pierwszej kolejności. Niemniej jednak, niektóre zaburzenia snu, takie jak narkolepsja wymagają leczenia farmakologicznego…

 

     Prawidłowy elektroencefalogram osoby dorosłej  przy zamkniętych oczach lub w trakcie snu składa się z dominującej rytmicznej, regularnej czynności alfa prawidłowo zróżnicowanej przestrzennie,  o amplitudzie malejącej od potylicy ku przodowi; w odprowadzeniach przednich- czołowych dominuje niskonapięciowa czynność beta. W warunkach fizjologicznych powstają fale mózgowe o częstotliwości w zakresie 1?100 Hz oraz amplitudzie od 5 do kilkuset ?V:

Fale delta

 

 • Fale delta (?) mają częstotliwość do 4 Hz. Obserwowane są głównie w 3. i 4. stadium snu (stadium NREM).

Fale teta

 

 • Fale theta (?) mają częstotliwość od 4 do 8 Hz. Aktywność theta może być zaobserwowana podczas stanów hipnotycznych takich jak trans, hipnoza, lekki sen. Związane są z 1. i 2. stadium snu NREM. Odmienny rodzaj fal theta jest związany z aktywnością poznawczą ? w szczególności uwagą a także procesami pamięciowymi (tzw. rytm FM? – frontal midline theta). Jest on obserwowany głównie w przyśrodkowej części przedniej części mózgu.

Fale alfa

 

 • Fale alfa (?) mają częstotliwość od 8 do 13 Hz. Ich amplituda wynosi około 30-100 ?V. Fale alpha są dobrze widoczne przy braku bodźców wzrokowych (w warunkach zamkniętych oczu u osoby badanej). Ich stłumienie następuje podczas percepcji wzrokowej. Fale alfa związane są również ze stanem relaksu i obniżonym poziomem aktywności poznawczej.

Fale beta

 

 • Fale beta (?) mają częstotliwość od 13 do około 30 Hz, mają amplitudę poniżej 30 ?V. Obrazują one zaangażowanie kory mózgowej w aktywność poznawczą. Fale beta o małej amplitudzie występują podczas koncentracji uwagi. Dodatkowo, mogą być wywołane przez różne patologie oraz substancje chemiczne takie jak benzodiazepiny.

Fale gamma

 

 • Fale gamma (?) występują w zakresie częstotliwości około 26?100 Hz. Przy przejściu ze stanu bezsenności (czuwania) przez stadium 1 (drzemka), 2 (lekki sen), do stadium 3 i 4 (głęboki sen) zanika aktywność alfa i częstotliwość zapisu obniża się. W stadium II występuje aktywność theta oraz zespoły K i wrzeciona snu. W stadium 3 i 4 występują fale delta o niskich częstotliwościach. Po okresie głębokiego snu zapis może przejść do stadium REM, w którym występują sny. Taki cykl powtarza się wielokrotnie podczas całego snu, zmienia się jednak czas trwania poszczególnych stadiów…
Nos aliquid scire, si vult mundum esse libera ex se sicut anima et corpus idem observatum…
Jeśli ktoś z nas pragnie poznać coś w sposób czysty,
musi się od ciała wyzwolić i samą tylko duszą oglądać rzeczywistość…
Sokrates 

Artykuł W Oparciu O …….

http://pl.wikipedia.org/wiki/Elektroencefalografia

   Wikimedia Commons ma galerię ilustracji związaną z tematem:
Elektroencefalografia